Kursplan för

Forskningsinnovation och värdeskapande inom life science
Research Innovation and Value Creation in Life Science

KBT010F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: Eva Nordberg Karlsson/FN2
Datum för fastställande: 2016-02-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Innovationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med denna kursen är att utrusta forskarstuderande inom life-science-området tidigt i sin utbildning med de verktyg och kommersiella ”glasögon” som behövs för att se sin forskning i nyttiggörandets ljus. Detta kommer sedan att stimulera nyttiggörande av forskningsresultat i samhället och bidra till ökad innovation och samverkan mellan akademi och industri.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen hålls under fem heldagar inom ca 2 månaders tid med fokusområdena: a) Forskningsbaserad innovation och idégenerering (vad är innovation?, förutsättningar för nyttiggörande av ett forskningsresultat, NABC-konceptet, marknadsanalys). b)Kommande trender och nya marknader inom livsvetenskaperna (omvärldsanalys, globala utmaningar) c) “Protecting your ideas” (immaterialsrättsligt skydd, patentstrategier, licensiering, avtal, patentsökning) d) Finansiering av innovationsnära forskningsprojekt e) Gynna din affärsidé (”Elevator pitch”, presentationsteknik) f) Samverkan

Kurslitteratur

Det finns ingen specificerad kurslitteratur men boken nedan rekommenderas till de som önskar veta mer om NABC-konceptet som utvecklades vid Stanford Research institute: Carlson, Curtis R. & Wilmot, William W.: Innovation: The five disciplines for creating what customers want.. Crown Business, New York, 2006.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt, studiebesök. Kursen består av föreläsningar kring de olika fokusområdena samt tre projektarbeten, varav två är individuella och ett i grupp.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Projekt 1: NABC-analys av studentens eget forskningsprojekt inkl kortfattad analys på en A4 sida, samt kort presentation. Projekt 2:Gruppprojekt kring idé med affärspotential, mer utförlig NABC-analys som sammanfattas i en ca 10-sidig rapport samt pitchas i value creation forum. Projekt 3:Individuell sökning kring doktorandens eget forskningsprojekt i patentdatabaser (dag 3), som sedan sammanfattas i en kortfattad rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: antagen som doktorand

Övrig information

Denna kurs är i stora delar likadan som doktorandkursen GEM070F, med skillnaden att denna kurs är anpassad för life-science området. Då kommersialiseringen av forskningsresultat vanligen inom det livsvetenskapliga området tar längre tid, kräver mer finansiering och ett gott immaterialsrättsligt skydd, så finns ett behov av en innovationsutbildning som är specifik för livsvetenskaperna. Kursen samkörs med medicinska fakulteten och avsikten är att samla studenter inom life-science från både MedFak, NatFak och LTH för att få en bra dynamik i gruppen.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning