Kursplan för

Bioorganisk syntes
Bioorganic Synthesis

KBT015F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2019
Beslutad av: Prefekt Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-11-22

Allmänna uppgifter

Avdelning: Bioteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge doktorander fördjupad kunskap i hur enzymer kan användas som katalysatorer för syntes av olika produkter. De ska få förståelse för samtliga steg i utvecklandet av en storskalig enzymatisk process, från att välja lämplig syntesväg till en enkel skiss av en industriell process.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursens huvuddelar är: Översikt av enzymklasser och enzymkatalyserade reaktioner. Reaktioner katalyserade av hydrolytiska enzymer, inkl. omvänd hydrolys och transfer-reaktioner. Redoxreaktioner och redoxenzymer. Reaktionsmediets inverkan på enzymatiska reaktioner, inkl. val av reaktionsmedium. Enzymatiska reaktioners termodynamik och kinetik. Stereoselektiv enzymatisk syntes. Kolhydrataktiva enzymer. Databaser av betydelse inom enzymteknologi. Introduktion till modellering av enzymer och enzym-substrat-interaktioner. Enzymatiska kaskadreaktioner och kemo-enzymatiska reaktioner. Processteknik för enzymatiska reaktioner. Som en del av kursen utför deltagarna individuella, teoretiska studier som innefattar alla steg i utvecklandet av en enzymatisk process, från att välja lämplig syntesväg till en enkel skiss av en industriell process.

Kurslitteratur

Faber, K.: Biotransformations in Organic Chemistry. Springer, 2011. ISBN 9783642173929.
Läsanvisningar ges vid kursens början. Förutom kursboken utgör även utvalda vetenskapliga artiklar kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Professor Patrick Adlercreutz

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktoranden ska vara antagen till forskarutbildning i kemi eller närliggande ämne
Förutsatta förkunskaper: Baskunskaper i enzymteknologi, exempelvis kursen Enzymteknologi KBKN01
Minsta antal deltagare: 4
Begränsat antal platser: 12
Urvalskriterier: Maximalt antal kursdeltagare är 12. Vid större antal intresserade ges företräde åt dem som har doktorandprojekt med mest koppling till bioorganisk syntes/enzymteknologi.

Övrig information

Kursen ges då kursansvarig har möjlighet och det finns minst 5 intresserade doktorander.

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2024-09-01. Startdatumet är ungefärligt.
Slutdatum: 2024-11-30
Kursfart: Ej angiven

Anmälningsinformation

Anmälan med e-post till Patrick Adlercreutz

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Patrick Adlercreutz <patrick.adlercreutz@biotek.lu.se>
Övrig information: För ytterligare information, kontakta Patrick Adlercreutz


Fullständig visning