Kursplan för

Tillämpningar av membranprocesser
Membrane Process Applications

KET040F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-03-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Målsättningen med kursen är att ge dig möjlighet att med kvalificerad handledning genomföra ett mindre forskningsprojekt med en frågeställning med anknytning till membranprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden självständigt kunna utvärdera resultaten från en experimentell studie i lab.skala

Kursinnehåll

Designa och genomföra en förstudie av en membranprocess.

Kurslitteratur

Artiklar och rapporter relevanta för varje enskilt projekt

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KET045F Transportfenomen i membranprocesser
Urvalskriterier: behov av kunskap om membranprocesser i den egna forskningen

Övrig information

Kursen ges då ett relevant forskningsprojekt föreligger

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning