lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET045F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Målsättningen med denna kurs är att ge en inblick i de fysikaliska fenomen som styr separationsprocessen i membrananläggningar.
Innehåll
 • Moment som tas upp under kursen: parametrar som påverkar ett membrans separationsegenskaper, transportmekanismer, i och utanför membran, orsaker till kapacitetsminskningar och hur dessa åtgärdas, systemuppbyggnad, membran, moduler och ekonomiska aspekter.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera och teoretiskt redogöra för de parametrar som påverkar membrans retention
  kunna analysera och teoretiskt redogöra för orsaker till koncentrationspolarisation (CP), och de effekter CP har på membrans prestanda
  kunna analysera och teoretiskt redogöra för orsaker till fouling
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • skriftligt och muntligt visa förmåga att redovisa hur olika driftsparametrar påverkar membrans retention och flux
  skriftligt och muntligt visa förmåga att identifiera orsaker till fouling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna designa en membranprocess
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Kursmaterialet är skrivet på svenska.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundkurser i impuls-, värme- och masstransport
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • behov av kunskap om membranprocesser i den egna forskningen
Litteratur
 • Jönsson, A. & Jönsson, B.: Membranprocesser.
 • Material producerat vid institutionen
Övrig information
 • Kursen ges då fler än 6 deltagare ämnar gå kursen
Kurskod
 • KET045F
Administrativ information
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning