Kursplan för

Transportfenomen i membranprocesser
Transport Phenomena in Membrane Processes

KET045F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-03-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Målsättningen med denna kurs är att ge en inblick i de fysikaliska fenomen som styr separationsprocessen i membrananläggningar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden självständigt kunna designa en membranprocess

Kursinnehåll

Moment som tas upp under kursen: parametrar som påverkar ett membrans separationsegenskaper, transportmekanismer, i och utanför membran, orsaker till kapacitetsminskningar och hur dessa åtgärdas, systemuppbyggnad, membran, moduler och ekonomiska aspekter.

Kurslitteratur

Jönsson, A. & Jönsson, B.: Membranprocesser.
Material producerat vid institutionen

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar. Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundkurser i impuls-, värme- och masstransport
Urvalskriterier: behov av kunskap om membranprocesser i den egna forskningen

Övrig information

Kursen ges då fler än 6 deltagare ämnar gå kursen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning