Kursplan för

Modellkalibrering av processystem
Model Calibration of Process Systems

KET055F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-03-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Ge insikt i hur matematiska modeller av processystem kan kalibreras och valideras mot experimentella data och hur experiment skall planeras för god modellkalibrering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna de grundläggande metoderna för linjär och olinjär regression samt motsvarande regressionsanalys.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden använda de grundläggande metoderna inom parameterskattning, speciellt de som finns tillgängliga i MATLAB. Använda LabView för datainsamling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden förstå hur kvaliteten hos data och design av experiment påverkar modellkalibrering samt värdera egenskaper hos metoder för parameterskattning och hur dessa påverkar modellkalibrering

Kursinnehåll

Kursen presenterar metoder och deras egenskaper för parameterskattning och modellkalibrering. Den första delen fokuserar på grundläggande metoder för linjär och olinjär regression tillsammans med modellkalibrering. Den andra delen diskuterar i mer detalj de tre grundläggande aspekterna på kalibrering, nämligen experimentplanering, val av modellstruktur samt kalibreringssyfte. Enklare inlämningsuppgifter samt ett modellkalibreringsprojekt med datainsamling med LabView.

Kurslitteratur

Englezos, P. & Kalogerakis, N.: Applied parameter estimation for chemical engineers. Dekker media, 2001.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separtionsteknik eller motsvarande kurser
Förutsatta förkunskaper: KETN01 Processimulering

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://staff.chemeng.lth.se/~BerntN/Courses/ModCal.html


Fullständig visning