Kursplan för

Optimering av processystem
Optimization of Process Systems

KET070F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-02-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Ge insikt i hur processtekniska optimeringsproblem formuleras samt hur motsvarade lösningsmetods egenskaper

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna klassificera olika optimeringsproblem samt kunna vilka klasser av lösingsmetoder som kan användas.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden använda de grundläggande metoderna inom optimeringsteori, speciellt de som finns tillgängliga i MATLAB

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden förstå hur ett optimeringsproblem can omformuleras till ett annat samt ha insikt hur optimeringsteknik kan användas framgångsrikt inom processteknik.

Kursinnehåll

Optimering utgör ett fundamentalt verktyg i all processteknisk utveckling, design och forskning. Optimering kallas förloppet att ta fram en så bra lösning som möjligt baserat på en målfunktion. Denna kurs är fokuserad på två delar: 1) Kraven på korrekt formulerat optimeringsproblem samt förståelsen för egenskaper hos motsvarande lösningsmetoder, 2) Tekniken och färdigheten att formulera och omformulera processtekniska problem till optimeringsproblem samt lösa dessa.

Kurslitteratur

Beers: Numerical Methods for Chemical Engineering. Cambridge.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separtionsteknik eller motsvarande kurser
Förutsatta förkunskaper: KETN01 Processimulering

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning