Kursplan för

System bioteknik - modellering
Modelling in Systems Biotechnology

KET080F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-09-06

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

En kvantitativ beskrivning av mikrobiell metabolism är grunden för utvecklingen av nya fermenteringsprodukter och förbättring av produktionsstammar. Integrationen av analys på olika nivåer av den mikrobiella metabolismen utgör området systembiologi - eller med en mer tillämpad inriktning - System Bioteknik. Kursen syftar till att ge en kvantitativ förståelse av mikrobiella processer, främst i termer av kolflöden, och ge en överblick över de simuleringsverktyg som är tillgängliga.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kursdeltagarna förväntas efter kursen kritiskt kunna bedöma nyttan av system biologi i sina egna forskningsprojekt.

Kursinnehåll

Fokus i kursen är stökiometrisk modelleringen av metabola nätverk, men i viss mån kommer även dynamiska nätverk att analyseras.

Kurslitteratur

-

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, laborationer, projekt. Praktiska övningar med simuleringsverktyg, som FluxOpt och COBRA, kommer att ingå.

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Se engelsk kursplan.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen är öppen för intresserade med lämplig bakgrund.
Förutsatta förkunskaper: Kursen förutsätter viss kunskap i linjär algebra, differentialkalkyl samt grundläggande kunskap i biokemi. Normalt täckt av några grundkurser i ovanstående ämnen.

Övrig information

Kursen ges då tillräckligt stort intresse för kursen finns. Kursen gavs våren 2013. Vid intresse kontakta Gunnar Lidén (046 – 222 0862) gunnar.liden@chemeng.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning