Kursplan för

Industriella bioraffinaderier
Industrial Biorefineries

KET095F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2017
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-01-18

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en överblick över nuvarande industriella processer baserad på förnybar biomassråvara, samt ge en fördjupad insikt i de faktorer som driver respektive hämmar utvecklingen av dessa "bioraffinaderier".

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Kursdeltagarna skall ha förvärvat en god övergripande kännedom om dagens industriellt implementerade bioraffinaderier. Dessutom skall kursdeltagarna i detalj kunna redogöra för de specifika processer som deras projektgrupp arbetat med för att kunna leda seminarier. Detta innefattar såväl tekniska aspekter som marknadsförutsättningar.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna schematiskt uforma en ny tänkbar process där förnybar råvara, i vilken samtliga delar av råvaran beaktas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna bidra till samhällsdiskussionen kring omställning mot en mindre fossilbaserad kemiindustri.

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över ett antal aktuella industriella exempel på processer baserade på förnybar biomassa. Dessa processer kommer att analyseras med avseende på de centrala omvandlingsprocesserna (biokemiska, termiska, katalytiska), separationsprocesser samt marknadsförutsättningar. Kursen kommer att täcka 10 utvalda kapitel ur kurslitteraturen . Dessutom kommer ett öppet formulerat designproblem att bearbetas av kursdeltagarna och diskuteras.

Kurslitteratur

Maria, P.: Biorenewables - A practical Viewpoint. Wiley, 2016. ISBN 9781118843727.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt. Kursen baseras på industriella exempel. Dessa exempel kommer att diskuteras i seminarieform (varannan vecka) och ansvar för förberedelser av dessa seminarier kommer att fördelas bland kursdeltagarna.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Kursen bedrivs i seminareform, där kursdeltagarna delas in i arbetsgrupper som tar ansvar för olika kapitel i kurslitteraturen. Gruppen kommer även att tilldelas en relativt fri projektuppgift, som skall redovisas muntligt och skriftligt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kursdeltagarna förväntas ha bakgrundskunskaper på civilingenjörsnivå inom kemiteknik/bioteknik eller masternivå inom kemi, med god kunskap kring industriell kemi.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning