Kursplan för

Katalys
Catalysis

KET105F, 2 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-04-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för ämnet heterogen katalys, specifikt inom områdena aktivitetsmätning, produktion, karakterisering och deaktivering.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Självständigt kunna värdera vilka faktorer som påverkar katalysatorundersökningar, katalysatortillverkning och katalysatordeaktivering i den egna forskningen.

Kursinnehåll

Kursen utgörs av fem webinar: introduktion till katalys, katalysatortestning, katalysatortillverkning, katalysatorkarakterisering och katalysatordeaktivering. En vetenskaplig artikel ska väljas inom vardera av de fyra sistnämnda områdena och sammanfattas.

Kurslitteratur

Hulteberg, C.: An Introduction to Catalysis. Hulteberg Chemistry & Engineering AB, 2016.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier. Kursen utgörs huvudsakligen av de 5 webinaren, som är obligatoriska, med deras undervisningsmaterial. Dessa ges med jämna mellanrum och finns inspelade för att göra materialet mer tillgängligt. Kursen kan läsas under längre tid än terminsvis.

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. Utöver inlämning av fyra artikelsammanfattningar är närvaro/genomgång vid/av de fem webinaren obligatoriska.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning