lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET120F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att doktoranden ska uppnå djup förståelse för avancerad avloppsvattenrening och utforska forskningsfronten inom rening från mikroföroreningar.
Innehåll
 • Kursen riktar sig till doktorander inom avloppsvattenteknik med ett intresse för avskiljning av mikroföroreningar. Kursen omfattar läsning av litteratur och diskussioner med andra kursdeltagare i seminarieform. Varje deltagare formulerar ett projekt och presenterar arbetet i en skriftlig rapport och muntligt vid ett slutseminarium. Kamratgranskning av ett projekt. Kursen omfattar 1) analys av organiska mikroföroreningar, 2) ozoneringsprocesser och efterbehandling, 3) adsorption baserat på aktivt kol.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa kontextuell förståelse för adsorption och nedbrytningsprocesser tillämpade inom avancerad avloppsvattenrening för avskiljning av mikroföroreningar.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att formulera och presentera (muntligt och skriftligt) ett projekt med en relevant forskningsfråga och en adekvat bakgrundsbeskrivning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet och förmåga till konstruktiv kritik i granskning av texter - både i tal och skrift.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Inledande föreläsning, seminarier, projektarbete
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Skriftlig rapport. Obligatoriskt deltagande i alla seminarier. Kamratgranskning.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Antagen till forskarstudier; Avancerad avloppsvattenrening VVAN20F
Urvalskriterier
Litteratur
 • Scientific papers distributed at introduction of the course.
 • Vetenskapliga artiklar utdelade vid kursens början.
Övrig information
 • Kursansvariga:
  Michael Cimbritz: michael.cimbritz@chemeng.lth.se,
  Per Falås: per.falås@chemeng.lth.se
Kurskod
 • KET120F
Administrativ information
 • 2019-05-15
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning