Kursplan för

Processimulering
Process Simulation

KETN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-12-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KETN01
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Simuleringsteknik är en viktig teknik inom processindustrin för avancerade studier, såsom analys av driftssättsbyte och design av nya processer. Kursen förmedlar en fördjupad färdighet och förståelse för datorbaserad analys och design av kemiska processer. Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för studenten att bli en kompetent användare och beställare av simuleringsteknik genom att belysa teknikens möjligheter, begränsningar samt dess komplexitet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen tar upp formulering av matematiska modeller med tillhörande numeriska metoder för lösning av stationära och dynamiska lumpade beskrivningar samt stationära och dynamiska distribuerade beskrivningar. Elementär programmeringsteknik tas upp för abstraktion och strukturering för ökad användbarhet av datorverktyg med grafiska användargränssnitt. Beräkningsverktyg utnyttjas både för förståelse av modellers och metoders egenskaper samt för att lösa större simuleringstekniska projekt.

Kurslitteratur

Kursmaterial delas ut efterhand i kursen

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt, övrigt. Kursens teori och metoder tillämpas på ett antal mindre simuleringsprojekt. Projekten genomförs i grupper om två eller tre studenter. Kursen bygger på integrerade föreläsningar och datorövningar under första delen som stödjer projektet. I andra delen sker mer och mer självständigt grupparbete inom projektet. Kursen avslutas med en intern konferens.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Examinationen sker genom ett antal delprojekt, redovisade skriftligt och muntligt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separationsteknik. Introduktion till beräkningsteknik/programmering är en fördel.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning