lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KETN10F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Vid design och optimering av viktiga steg i kemiska processer, såsom reaktorer och separatorer, behövs en djup förståelse av stegens beteende och begränsningar. Syftet med kursen är att fördjupa studentens kompetens inom området transportfenomen och dess tillämpningar inom kemitekniska, biotekniska och ekologiska system. Allt för att studenten skall bli en kompetent yrkesperson med förmåga att analysera och dimensionera avancerade processystem.
  Speciellt fokus läggs på analys av transport av impuls, värme och massa i system med flera faser, t.ex. katalytiska reaktorer och proteinkromatografi, och på analys av flödessystem och strömningsfältets inverkan på transport av massa och värme, t.ex. biotekniska reaktorer och omblandning.
Innehåll
 • Kursen behandlar impuls-, värme- och masstransport i avancerade tillämpningar hämtade från kemitekniska, biotekniska och ekologiska system.
  Följande områden behandlas:
  • Masstransport vid ideal och icke-ideal strömning och omblandning. Speciellt studeras strömningens inverkan i blandningstankar och reaktorer.
  • Mass- och värmetransport vid flerfastillämpningar. Speciellt studeras gas/fast fas och vätska/fast fas med tillämpningar inom heterogen katalys, adsorption och kromatografi.
  • Mass- och impulstransport i mikroskala studeras med beräkningsmjukvara. Speciellt studeras strömningens inverkan på kemiska och biotekniska blandningssystem och reaktorer.
  Den presenterade teorin exemplifieras och visualiseras både beräkningsmässigt via datorövningar och praktiskt via enkla laborativa inslag.
  Ett viktigt inslag för färdighetsträning och förhållningssätt är några mindre projekt på kursen centrala begrepp. Dessa utgör också en del i examinationen
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna förklara på vilket sätt impuls, värme och massa transporteras och interagerar i system med flera faser vid reaktion och separation.
  Kunna förklara på vilket sätt strömningsfält och impulstransport påverkar transport av värme och massa i processtekniska flödessystem
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna formulera avancerade matematiska modeller för transport av impuls, värme och massa
  Kunna analysera processtekniska strömningsproblem med teoretisk och beräkningsteknisk problemlösning
  Kunna analysera processtekniska masstransportsproblem med teoretisk och beräkningsteknisk problemlösning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna bedöma och värdera hur avancerad teori om transportfenomen kan appliceras på tekniska system och dess användbarhet i några utvalda fall
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separationsteknik eller motsvarande kurser
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Wilkes: Fluid Dynamics for Chemical Engineers.
Övrig information
Kurskod
 • KETN10F
Administrativ information
 •  -03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning