lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KIM001F Molekylärbiologi

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KIM001F
 • Aktiv
Kursnamn
 • Molekylärbiologi
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7717 (Immunteknologi)
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Grunden för många biologiska processer finns nedskriven i den genetiska koden som omsätts i biomolekyler vilka samverkar för att skapa och olika biokemiska processer och i slutändan olika livsformer. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras molekylärgenetiska processer och biomolekylers uppbyggnad och samverkan, med utgångspunkt från att möjliggöra fördjupade studier av livsprocesser och relaterade bioteknologiska och molekylärgenetiska tillämpningar.
Innehåll
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • på ett fördjupat sätt kunna beskriva och diskutera komponenter i proteiner och gener samt system uppbyggda av dessa
  • på ett fördjupat sätt kunna beskriva och diskutera processer där gener och/eller proteiner interagerar
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över genetiska och proteinbaserade processer och kunna förklara experimentella observationer av sådana förlopp
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * att uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debatera vetenskaplig kunskap och teorier inom molekylärbiologiområdet

Undervisningsformer
 • övningar
 • Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen) utifrån av examinatorn fördefinierade problem (10 st) som belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av ungefär 10-15 veckor.
Examinationsformer
 • övrigt
 • Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter (vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå: muntlig tentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkunskaper i molekylärbiologi på G-nivå.
Urvalskriterier
 • 1. Studenter i forskarutbildningsämnen där kursen är obligatorisk eller alternativobligatorisk i ämnets allmänna studieplan.
Litteratur
 • Watson: Molecular biology of the gene (senaste utgåvan).
  Lesk, A.: Introduction to Protein Science: Architecture, Function, and Genomics (senaste utgåvan).
 • Ytterligare litteraturval görs gemensamt av studenterna och examinatorn i samband med basgruppsarbetet.
Övrig information
 • Ges normalt varannan hösttermin (om minst 6 studenter går kursen; kan ges även vid färre antal studenter). Maximalt 10 studenter vid varje kurstillfälle. Ges i första hand på svenska om ingen student som har kursen som obligatorisk eller alternativobligatorisk i sin allmänna studieplan går kursen
Kurskod
 • KIM001F
Administrativ information
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2013 2012‑11‑30 12:48:05 2013‑01‑29 09:42:53 2013‑03‑13

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
KIM001F Molekylärbiologi Immunteknologi 2014‑05‑07 Vårterminen 2013 2014‑09‑01 (ungefärligt) 2014‑12‑20 2014‑05‑07
KIM001F Molekylärbiologi Immunteknologi Vårterminen 2013 2016‑09‑01 (ungefärligt) 2016‑12‑22

Utskriftsvänlig visning