Kursplan för

Molekylärbiologi
Molecular Biology

KIM001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-03-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Grunden för många biologiska processer finns nedskriven i den genetiska koden som omsätts i biomolekyler vilka samverkar för att skapa och olika biokemiska processer och i slutändan olika livsformer. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras molekylärgenetiska processer och biomolekylers uppbyggnad och samverkan, med utgångspunkt från att möjliggöra fördjupade studier av livsprocesser och relaterade bioteknologiska och molekylärgenetiska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över genetiska och proteinbaserade processer och kunna förklara experimentella observationer av sådana förlopp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden * att uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debatera vetenskaplig kunskap och teorier inom molekylärbiologiområdet

Kurslitteratur

Ytterligare litteraturval görs gemensamt av studenterna och examinatorn i samband med basgruppsarbetet.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: övningar. Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen) utifrån av examinatorn fördefinierade problem (10 st) som belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av ungefär 10-15 veckor.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter (vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå: muntlig tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper: Grundkunskaper i molekylärbiologi på G-nivå.
Urvalskriterier: 1. Studenter i forskarutbildningsämnen där kursen är obligatorisk eller alternativobligatorisk i ämnets allmänna studieplan.

Övrig information

Ges normalt varannan hösttermin (om minst 6 studenter går kursen; kan ges även vid färre antal studenter). Maximalt 10 studenter vid varje kurstillfälle. Ges i första hand på svenska om ingen student som har kursen som obligatorisk eller alternativobligatorisk i sin allmänna studieplan går kursen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Mats Ohlin <mats.ohlin@immun.lth.se>


Fullständig visning