lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KIM005F Cellbiologi

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KIM005F
 • Aktiv
Kursnamn
 • Cellbiologi
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7717 (Immunteknologi)
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Cellulära processer är ofta mål t.ex. för behandling av sjukdom. Produkter av cellulära processer används ofta för medicinteknisk analys av processer eller sjukdomstillstånd. En grundläggande förståelse för sådana processer är därmed av avgörande betydelse bl.a. för utveckling och applikation av nya verktyg inom detta fält. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras cellulära processer i eukaryota celler för att skapa en bas för forskningsaktivitet kring sådana processer.
Innehåll
 • Kursen avser att ge studenten en insikt i cellulära processer och deras reglering
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * på ett fördjupat sätt kunna beskriva och analysera grundläggande komponenter och processer i eukaryota celler och sådana cellers samverkan
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * på ett fördjupat sätt kunna reflektera över cellulära processer och kunna förklara experimentella observationer av cellulära förlopp
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * att uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debatera vetenskaplig kunskap och teorier inom cellbiologiområdet
Undervisningsformer
 • övningar
 • Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen) utifrån av examinatorn fördefinierade problem (10 st) som belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av ungefär 10-15 veckor.
Examinationsformer
 • övrigt
 • Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter (vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå: muntlig tentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkunskaper i cell- och molekylärbiologi på G-nivå.
Urvalskriterier
 • 1. Studenter i forskarutbildningsämnen där kursen är obligatorisk eller alternativobligatorisk i ämnets allmänna studieplan.
Litteratur
 • Alberts, B.: Molecular biology of the cell.
 • Ytterligare litteraturval görs gemensamt av studenterna och examinatorn i samband med basgruppsarbetet.
Övrig information
 • Ges normalt varannan hösttermin (om minst 6 studenter går kursen; kan ges även vid färre antal studenter). Maximalt 10 studenter vid varje kurstillfälle. Ges i första hand på svenska om ingen student som har kursen som obligatorisk eller alternativobligatorisk i sin allmänna studieplan går kursen
Kurskod
 • KIM005F
Administrativ information
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2013 2012‑11‑30 12:43:47 2013‑01‑29 09:42:07 2013‑03‑13

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
KIM005F Cellbiologi Immunteknologi 2013‑12‑11 Vårterminen 2013 2014‑03‑01 (ungefärligt) 2016‑06‑10 2013‑12‑11
KIM005F Cellbiologi Immunteknologi 2017‑06‑01 Vårterminen 2013 2017‑09‑04 (ungefärligt) 2017‑12‑21 2017‑06‑01

Utskriftsvänlig visning