Kursplan för

Cellbiologi
Cell Biology

KIM005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-03-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Cellulära processer är ofta mål t.ex. för behandling av sjukdom. Produkter av cellulära processer används ofta för medicinteknisk analys av processer eller sjukdomstillstånd. En grundläggande förståelse för sådana processer är därmed av avgörande betydelse bl.a. för utveckling och applikation av nya verktyg inom detta fält. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras cellulära processer i eukaryota celler för att skapa en bas för forskningsaktivitet kring sådana processer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden * på ett fördjupat sätt kunna beskriva och analysera grundläggande komponenter och processer i eukaryota celler och sådana cellers samverkan

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden * på ett fördjupat sätt kunna reflektera över cellulära processer och kunna förklara experimentella observationer av cellulära förlopp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden * att uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debatera vetenskaplig kunskap och teorier inom cellbiologiområdet

Kursinnehåll

Kursen avser att ge studenten en insikt i cellulära processer och deras reglering

Kurslitteratur

Alberts, B.: Molecular biology of the cell.
Ytterligare litteraturval görs gemensamt av studenterna och examinatorn i samband med basgruppsarbetet.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: övningar. Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen) utifrån av examinatorn fördefinierade problem (10 st) som belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av ungefär 10-15 veckor.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter (vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå: muntlig tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper: Grundkunskaper i cell- och molekylärbiologi på G-nivå.
Urvalskriterier: 1. Studenter i forskarutbildningsämnen där kursen är obligatorisk eller alternativobligatorisk i ämnets allmänna studieplan.

Övrig information

Ges normalt varannan hösttermin (om minst 6 studenter går kursen; kan ges även vid färre antal studenter). Maximalt 10 studenter vid varje kurstillfälle. Ges i första hand på svenska om ingen student som har kursen som obligatorisk eller alternativobligatorisk i sin allmänna studieplan går kursen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Mats Ohlin <mats.ohlin@immun.lth.se>


Fullständig visning