lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KIM011F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
  Svenska
 • Varannan hösttermin
Syfte
 • Cellulära processer på nivån för DNA, RNA och proteinuttryck avgöra hur en cell undgår de normala mekanismer som kontrollerar cellcykeln och förhindrar okontrollerad celldelning. En förståelse av dessa processer och hur de regleras är avgörande för att förstå utvecklingen av sjukdomen och till utveckling av nya metoder för behandling. Den stora variationen av cancertyper kommer att behandlas och studenterna kommer att studera och diskutera grunderna mekanismer (kännetecken av cancer) i syfte att skapa ett underlag för sin forskning inom området.
Innehåll
 • Kursen syftar till att ge studenterna en inblick i modern tumörbiologi och hur cellulära processer bidrar till utveckling och progression av tumörer
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna beskriva i detalj grundläggande vägar och mekanismer involverade i tumöretablering och progression
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För att bli godkänd på kursen ska studenterna kunna reflektera på djupet över principerna för upprätthållandet av en stabil cell och hur dessa kan störas och kunna förklara experimentella observationer av cancer progression
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna visa förmåga att presentera, kritik och debatt vetenskaplig kunskap och teori inom området tumörbiologi.
Undervisningsformer
 • övningar
 • Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen) utifrån av examinatorn fördefinierade problem som belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av ungefär 15 veckor.
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter (vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå: muntlig tentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkunskaper i cell- och molekylärbiologi på G-nivå
Urvalskriterier
 • Ges normalt varannan vårtermin (om minst 6 studenter går kursen; kan ges även vid färre antal studenter). Maximalt 10 studenter vid varje kurstillfälle. Ges i första hand på engelska eller svenska. Förtur till kursen ges till studenterna som har kursen som obligatorisk eller alternativobligatorisk i sin allmänna studieplan.
Litteratur
 • Weinberg, R.A.: Biologin av cancer. Andra edition.
Övrig information
Kurskod
 • KIM011F
Administrativ information
 •  -02-03
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning