Kursplan för

Proteomik 1
Proteomics 1

KIM015F, 15 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-02-03

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Cellulära processer på proteinnivå är ofta mål för behandling av en sjukdom. Proteiner och deras modifikationer används ofta för medicinsk analys av de processer som ingår i utvecklingen av en sjukdom. De aktörer som utför dessa processer är mestadels proteiner. En grundläggande förståelse för hur man analyserar proteiner och hur proteiner interagerar är av avgörande betydelse för utveckling och tillämpning av nya verktyg inom detta område. Vi kommer att studera och diskutera proteomik inom dessa kriterier och diskutera hur man använder proteomik verktyg för att skapa en vetenskaplig grund för forskning om dessa processer.forskningsaktivitet kring sådana processer

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna redogöra i detalj för grundläggande metoder och verktyg som används för att skapa en proteomik bild av proteiner och hur de fungerar i en cell.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden För att bli godkänd på kursen ska studenterna kunna reflektera på djupet över proteomik metoder och kunna förklara experimentella observationer av ett protein aktiviteter

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge studenterna en inblick i proteomik metoder och hur proteiner fungerar i en cell.

Kurslitteratur

Proteins and Proteomics. Publ: Cold Spring Harbour. ISBN 0879695544.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: övningar. Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen) utifrån av examinatorn fördefinierade problem som belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av ungefär 15 veckor

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter (vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå: muntlig tentamen. 
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier 

Förutsatta förkunskaper: Förutsatta förkunskaper: Grundkunskaper i biokemi på G-nivå
Urvalskriterier: Ges normalt varannan vårtermin (om minst 6 studenter går kursen; kan ges även vid färre antal studenter). Maximalt 10 studenter vid varje kurstillfälle. Ges i första hand på engleska. Förtur till kursen ges till studenterna som har kursen som obligatorisk eller alternativobligatorisk i sin allmänna studieplan.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning