Kursplan för

Avancerad biologisk masspektrometri
Advanced Biological Mass Spectrometry

KIM020F, 15 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-02-03

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Proteomik är den storskaliga studier av protein uttryck och funktion. Proteiner och deras modifikationer används ofta för medicinsk analys av de processer som ingår i utvecklingen av en sjukdom. De metoder som oftast används för proteomik analyser bygger på masspektrometri. En förståelse för hur mass-spektrometrar funktionen och processerna är avgörande för att förstå modern proteomik metoder. Vi kommer att studera och diskutera masspektrometri inom dessa kriterier och diskutera hur man använder masspektrometri verktyg för att skapa en vetenskaplig grund för protein forskning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna redogöra i detalj den grundläggande processen i masspektrometri och hur masspektrometri baserade verktyg kan användas för att skapa en proteomik bild av proteiner och hur de fungerar i en cell

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden För att bli godkänd på kursen ska studenterna kunna reflektera på djupet över masspektrometriska processer och hur dessa metoder kan användas för experimentella observationer av protein aktiviteter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna visa förmåga att presentera, kritik och debatt vetenskaplig kunskap och teori inom området masspektrometri

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge studenterna en inblick i hur fungerar masspektrometri och kan tillämpas för att studera hur proteiner fungerar i en cell.

Kurslitteratur

Gross, J.: Masspektrometri - en lärobok. Tredje upplagan.. ISBN 9783319543987.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: övningar. Diskussionsgrupper baserade på PBL (7-stegsprincipen) utifrån av examinatorn fördefinierade problem som belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av ungefär 15 veckor

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter (vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå: muntlig tentamen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: ntagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper: Grundkunskaper i biokemi på G-nivå
Urvalskriterier: Kursen brukar köra varannan vårterminen om det finns minst sex elever men det kan ges om det är mindre. Maximalt tio studenter kan godtas per kurs. Det kommer att ges på engelska och prioritet kommer att ges till elever som har kursen som ett obligatoriskt eller alternativt obligatorisk kurs i sin studieplan

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning