Kursplan för

Molekylärbiologi, läskurs
Molecular Biology, Reading Course

KIM025F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-05-23

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Grunden för många biologiska processer finns nedskriven i den genetiska koden som omsätts i biomolekyler vilka samverkar för att skapa och olika biokemiska processer och i slutändan olika livsformer. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras molekylärgenetiska processer och biomolekylers uppbyggnad och samverkan, med utgångspunkt från att möjliggöra fördjupade studier av livsprocesser och relaterade bioteknologiska och molekylärgenetiska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden * på ett fördjupat sätt kunna reflektera över genetiska och proteinbaserade processer och kunna förklara experimentella observationer av sådana förlopp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden *uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debatera vetenskaplig kunskap och teorier inom molekylärbiologiområdet

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen (eller förväntas antas) till forskarstudier i Immunteknologi. Kursen skall vara (förväntas vara) medtagen i den individuella studieplanen.
Förutsatta förkunskaper: Grundkunskaper i molekylärbiologi på G-nivå.

Övrig information

Kurs KIM001F med motsvarande innehåll baserad på gruppstudier är förstahandsvalet för detta kursinnehåll. Denna kurs ges om studentunderlaget är otillräckligt för att ge KIM001F.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning