lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KIM035F Seminariekurs i immunteknologi och proteomik

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KIM035F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Seminariekurs i immunteknologi och proteomik
Kursomfattning
 • 6
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7717 (Immunteknologi)
 •  -01-08
 • FN3/Per Tunestål

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Att belysa och diskutera aktuella utvecklingstrender i immunteknologi och proteomik
Innehåll
 • Seminarier där forskare presenterar, diskuterar och problematiserar aktuell forskning och litteratur inom forskningsområdet
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa en systematisk förståelse av forskningsområdet
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  visa förmåga att med kollegor muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskningskoncept och forskningsresultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Undervisning sker i form av litteratur- och forskningsseminarier som hålls på regelbunden basis. Studenten ska ha lett presentationerna av det valda ämnet vid minst 3 tillfällen. Aktivt deltagande ska ha förekommit vid sammanlagt minst 20 tillfällen och ska ha bedömts att ha nått en relationell nivå vid några av dessa tillfällen.
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • För godkänt resultat skall studenten ha uppnått en nivå där han/hon aktivt kan delta i diskussionerna och presentationerna på minst relationell nivå.
  Individuellt uppnådd nivå diskuteras, definieras och dokumenteras efter varje seminarium med examinator eller med annan av examinator utsedd lärare.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen som doktorand i forskarutbildningsämne med relevans för området för seminarierna
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Aktuella vetenskapliga artiklar.
Övrig information
 • Antagning sker vid början av varje termin efter kontakt med kursansvarig lärare.
Kurskod
 • KIM035F
Administrativ information
 •  -01-08
 • FN3/Per Tunestål

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2014 2014‑11‑21 13:23:35 2014‑11‑25 13:56:00 2015‑01‑08

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Kursplan
 • Höstterminen 2014
Kurstillfälle
 • 2015-09-21
 • Startdatumet är ungefärligt.
 •  - - 
 • Lund
 •  
Kursansvarig
Examinator
 • Prefekt Mats Ohlin
Anmälningsinformation
Övrigt
Administrativ information
 •  - - 

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Höstterminen 2014 2015‑09‑21 (ungefärligt)

Utskriftsvänlig visning