lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KIM035F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Att belysa och diskutera aktuella utvecklingstrender i immunteknologi och proteomik
Innehåll
 • Seminarier där forskare presenterar, diskuterar och problematiserar aktuell forskning och litteratur inom forskningsområdet
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa en systematisk förståelse av forskningsområdet
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  visa förmåga att med kollegor muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskningskoncept och forskningsresultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Undervisning sker i form av litteratur- och forskningsseminarier som hålls på regelbunden basis. Studenten ska ha lett presentationerna av det valda ämnet vid minst 3 tillfällen. Aktivt deltagande ska ha förekommit vid sammanlagt minst 20 tillfällen och ska ha bedömts att ha nått en relationell nivå vid några av dessa tillfällen.
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • För godkänt resultat skall studenten ha uppnått en nivå där han/hon aktivt kan delta i diskussionerna och presentationerna på minst relationell nivå.
  Individuellt uppnådd nivå diskuteras, definieras och dokumenteras efter varje seminarium med examinator eller med annan av examinator utsedd lärare.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen som doktorand i forskarutbildningsämne med relevans för området för seminarierna
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Aktuella vetenskapliga artiklar.
Övrig information
 • Antagning sker vid början av varje termin efter kontakt med kursansvarig lärare.
Kurskod
 • KIM035F
Administrativ information
 •  -01-08
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2015‑09‑21 (ungefärligt)

Utskriftsvänlig visning