lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KIM040F Vetenskaplig utblick

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KIM040F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Vetenskaplig utblick
Kursomfattning
 • 5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7717 (Immunteknologi)
 •  -01-19
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
 • Engelska
  Svenska
 • En gång per termin
Syfte
 • Att 1. visa förståelse för och 2. ha förmåga att redogöra för och reflektera över forskningsprojekt med relevans för biomedicin och bioteknologi men utanför den omedelbara, egna forskningsuppgiften
Innehåll
 • Deltagande i 12 fritt valda seminarier/föreläsningar samt skrivande av rapport där studenten refererar föredragets innehåll samt reflekterar över detsamma
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  visa förmåga att skriftligt med auktoritet diskutera forskning och/eller forskningsresultat inom de relevanta områdena.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • 12 egenhändigt valda seminarier/föreläsningar
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • En rapport som refererar 12 föredrag och som också innehåller egna, självständiga reflektioner över deras innehåll utifrån vetenskapliga, etiska, samhälleliga eller andra ståndpunkter som är relevanta i sammanhanget. Texterna ska visa att relationell nivå uppnås åtminstone i flera av desamma.
  I normalfallet ska referaten av och reflektioner kring varje föreläsning vardera vara minst 200 ord långa.
  Delrapporter lämnas in till examinator efter 4 och 8 genomförda seminarieuppgifter för bedömning och för lämnande av återkoppling. Vid behov editeras texterna. Efter 12 genomförda seminarieuppgifter lämnas samtliga texter in för slutbedömning, återkoppling och eventuell slutlig editering.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Behörig till forskarutbildning i immunteknologi.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Litteratur väljs vid behov av studenten utifrån ämnen som behandlas vid de valda föreläsningarna
Övrig information
Kurskod
 • KIM040F
Administrativ information
 •  -01-19
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2015 2014‑11‑21 14:37:34 2014‑11‑25 13:49:20 2015‑01‑19

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning