Kursplan för

Cellbiologi, läskurs
Cell Biology, Reading Course

KIM045F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg-Karlsson
Datum för fastställande: 2016-02-24

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Cellulära processer är ofta mål t.ex. för behandling av sjukdom. Produkter av cellulära processer används ofta för medicinteknisk analys av processer eller sjukdomstillstånd. En grundläggande förståelse för sådana processer är därmed av avgörande betydelse bl.a. för utveckling och applikation av nya verktyg inom detta fält. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras cellulära processer i eukaryota celler för att skapa en bas för forskningsaktivitet kring sådana processer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden på ett fördjupat sätt kunna beskriva och analysera grundläggande komponenter och processer i eukaryota celler och sådana cellers samverkan

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden på ett fördjupat sätt kunna reflektera över cellulära processer och kunna förklara experimentella observationer av cellulära förlopp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden att uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debatera vetenskaplig kunskap och teorier inom cellbiologiområdet

Kursinnehåll

Kursen avser att ge studenten en insikt i cellulära processer och deras reglering

Kurslitteratur

Alberts, B.: Molecular biology of the cell.
Ytterligare litteraturval görs gemensamt av studenterna och examinatorn

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Urvalskriterier: 1. Studenter i forskarutbildningsämnen där kursen är obligatorisk eller alternativobligatorisk i ämnets allmänna studieplan.

Övrig information

Kurs KIM005F med motsvarande innehåll baserad på gruppstudier är förstahandsvalet för detta kursinnehåll. Denna kurs ges om studentunderlaget är otillräckligt för att ge KIM005F.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning