lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KIM050F Cellodling - praktiskt handhavande och säkerhet i arbete med mammalieceller

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KIM050F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Cellodling - praktiskt handhavande och säkerhet i arbete med mammalieceller
Kursomfattning
 • 1,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7717 (Immunteknologi)
 • 2016-08-30
 • Rektor/Viktor Öwall

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en vetenskaplig grund till arbete med cellodling och inbegriper praktiskt arbete såväl som säkerhetsaspekter. Målet är att studenten ska erhålla kunskap om de tekniker för cellodling som är relevanta generellt och för det egna projektet. Detta innefattar bl a inredning av laboratoriet för cellodling, korrekt användning av apparatur, sterilisering, säkerhet och avfallshantering, infektioner med mikroorganismer, korskontaminering, medier, cellers vidhäftningsförmåga, subkultivering, tillväxtkurvor, nedfrysning/upptining och kloning/selektion. Specifika cellodlingstekniker kan t.ex. innefatta etablering av primärkulturer, immortalisering, produktion av monoklonala antikroppar, transfektion, odling av celler i agar, flödescytometri, och toxicitetstest.
Innehåll
 • I kursen diskuteras säkerhetsaspekter, det praktiska handhavandet samt teoribakgrund runt arbete i ett cellodlingslaboratorium.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för de grundläggande principerna inom cellodling samt för säkerhetsregler och avfallshantering.

Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa överblick och insikt i olika aspekter av cellodlingsarbete och studenten ska på ett vetenskapligt sätt kunna förklara och diskutera cellodlingsrutiner.
  kunna reflektera och resonera kring tekniker och rutiner som används i cellodlingslaboratoriet.
  kunna välja lämpliga tillvägagångssätt i hantering av material i cellodlingslaboratoriet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna reflektera över cellodlingsarbete utifrån miljömässiga risker och ett säkerhetsperspektiv.
Undervisningsformer
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarstudier vid LTH alt. förväntas antas till sådana forskarstudier.
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskap i cellbiologi.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Cellodling. En praktisk handbok i odling av mammalieceller
  (V. Kielberg, N. Brünner, P. Briand)
  Kapitel 1-9, 15
  Kapitel 10-14, 16, 17 läses vid behov, d.v.s. om det är aktuellt att någon av dessa tekniker ska användas i projektet – kontrollera med handledaren.
  Fundamental Techniques in Cell Culture, Laboratory Handbook (3rd edition, ECACC, Sigma-Aldrich) - hela boken

Övrig information
Kurskod
 • KIM050F
Administrativ information
 • 2016-08-30
 • Rektor/Viktor Öwall

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2016 2016‑06‑20 13:11:40 2016‑06‑20 13:13:19 2016‑08‑30

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning