lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KIM070F Onkoimmunologi

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KIM070F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Onkoimmunologi
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7717 (Immunteknologi)
 • 2018-08-21
 • Prefekt Mats Ohlin

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Genetiska förändringar och dysfunktionella cellulära regulatoriska processer är karaktäristiskt för utveckling av cancer. När immun systemet förlorar förmågan att eliminera förändrade celler och aktivera ett anti-tumörsvar, finns risken att tumörceller kan dela sig okontrollerat, transformera, bilda neoplasmer och bilda invasiva tumörer. Sedan Paul Ehrlich introducerade konceptet immunterapi för över 100 år sedan har forskare intensivt studerat hur värd-tumörinteraktioner kan manipuleras för att stimulera immunceller att känna igen och bekämpa cancer. Detta är målet med immunterapeutisk behandling. Studenterna kommer i denna kurs att studera och diskutera aspekter inom cancerimmunologi, med fokus på de immunceller som är involverade i etableringen av anti-tumörsvar, deras roll i olika sjukdomar, samt de olika immunterapeutiska strategier som finns etablerade och under utveckling idag.
Innehåll
 • Kursen avser att ge studenten insikt i fältet onkoimmunologi, hur immunsystemet aktiverar anti-tumörsvar och olika typer av immunterapeutiska behandlingar som är möjliga för olika cancersjukdomar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • på ett fördjupat sätt kunna beskriva koncepten immunterapi och immuneditering, samt hur olika immunceller samverkar för etablering av anti-tumörsvar och mekanismer bakom olika typer av immunterapeutisk behandling.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över de cellulära processer som är involverade, hur dessa kan användas inom cancerbehandling och för- och nackdelar med dessa terapier.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debattera vetenskaplig kunskap och teorier inom området onkoimmunologi och immunterapi.
Undervisningsformer
 • övningar
 • Diskussionsgrupper baserade på problem-baserad inlärning utifrån av examinatorn fördefinierade problem (10 st) som belyser olika aspekter av kursens teori. Varje problem behandlas på två sammankomster à 1 h med mellanliggande självstudietid. Totalt sträcker sig kursen över en tidsperiod av ungefär 10 veckor.
Examinationsformer
 • övrigt
 • Övrigt. Aktivt deltagande i basgruppsarbete på en nivå relevant för lärandemålen. Vid behov: examination av skriftliga rapporter (vid frånvaro från basgruppsmöten). Vid oklarhet om nivå: muntlig tentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper
 • Grundkunskaper i cell- och molekylärbiologi på G-nivå.
Urvalskriterier
 • Antagen till forskarutbildning, eller förväntas antas, vid LTH
Litteratur
 • Clarke, S., Li, B.T., Fast Facts: Immuno-Oncology (2017). Health Press Edition..
 • Kursen innefattar ytterligare litteratur omfattande ca 15 vetenskapliga artiklar, utvalda av examinatorn.
Övrig information
 • Ges normalt varannan höst (om minst 6 studenter söker kursen; kan också komma att ges till färre antal studenter). Inte fler än 10 studenter per kurstillfälle antas,
Kurskod
 • KIM070F
Administrativ information
 • 2018-08-21
 • Prefekt Mats Ohlin

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2018 2018‑06‑26 10:49:16 2018‑06‑26 10:52:24 2018‑08‑21

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Höstterminen 2018 2018‑10‑10 (ungefärligt) 2018‑12‑12

Utskriftsvänlig visning