Kursplan för

Onkoimmunologi - Läskurs
Oncoimmunology - Reading Course

KIM080F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Universitetslektor Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2020-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Genetiska förändringar och dysfunktionella cellulära regulatoriska processer är karaktäristiskt för utveckling av cancer. När immun systemet förlorar förmågan att eliminera förändrade celler och aktivera ett anti-tumörsvar, finns risken att tumörceller kan dela sig okontrollerat, transformera, bilda neoplasmer och bilda invasiva tumörer. Sedan Paul Ehrlich introducerade konceptet immunterapi för över 100 år sedan har forskare intensivt studerat hur värd-tumörinteraktioner kan manipuleras för att stimulera immunceller att känna igen och bekämpa cancer. Detta är målet med immunterapeutisk behandling. Studenterna kommer i denna kurs att studera och diskutera aspekter inom cancerimmunologi, med fokus på de immunceller som är involverade i etableringen av anti-tumörsvar, deras roll i olika sjukdomar, samt de olika immunterapeutiska strategier som finns etablerade och under utveckling idag.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden på ett fördjupat sätt kunna beskriva koncepten immunterapi och immuneditering, samt hur olika immunceller samverkar för etablering av anti-tumörsvar och mekanismer bakom olika typer av immunterapeutisk behandling.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden på ett fördjupat sätt kunna reflektera över de cellulära processer som är involverade, hur dessa kan användas inom cancerbehandling och för- och nackdelar med dessa terapier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden uppvisa en vilja att på ett adekvat sätt presentera, ifrågasätta och debattera vetenskaplig kunskap och teorier inom området onkoimmunologi och immunterapi.

Kursinnehåll

Kursen avser att ge studenten insikt i fältet onkoimmunologi, hur immunsystemet aktiverar anti-tumörsvar och olika typer av immunterapeutiska behandlingar som är möjliga för olika cancersjukdomar.

Kurslitteratur

Clarke, S., Li & B.T.: Fast Facts: Immuno-Oncology. Health Press Edition, 2017.
Kursen innefattar ytterligare litteratur omfattande ca 15 vetenskapliga artiklar, utvalda av examinatorn.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskastudier alt. förväntas antas till forskarstudier
Förutsatta förkunskaper: Grundkunskaper i cell- och molekylärbiologi på G-nivå.
Urvalskriterier: Antagen till forskarutbildning, eller förväntas antas, vid LTH

Övrig information

Kursansvariga: • Malin Lindstedt • Christina Sakellariou

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning