Kursplan för

Handledning och högskolepedagogik i praktiken
Advising and Higher Education Pedagogics in Practise

KLG100F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-12-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för Livsmedelsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge studenterna en möjlighet att demonstrera och dokumentera sina undervisnings och handlkednings erfarenhet för att stödja andras lärande.Det kan ses som ett praktiskt komplement till GEM002F/GB_A02 "Introduktion till undervisning och lärande i högre utbildning"

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Innehållet är handledning av examensarbetare eller motsvarande och deltagande i laborations eller annan kursbunden undervisning.

Kurslitteratur

Elmgren, M & Henriksson, A-S: Universitetspedagogik. Studentlitteratur 2010. ISBN: 9789144095202

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier, övrigt. Deltagande i undervisnings och handledningsmoment i en sådan omfattning att det ger en bred erfarenhet.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. En självrefektion skall presenteras av en handledningscykel och en laboration eller annan kursaktivitet. Självreflektionen skall vara baserad på GEM002F eller på literaturen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand- för att avsluta kursen bör dokranden ha behörighet att handleda examensarbetare (uppnått 120 hp).
Urvalskriterier: Studenter för vilka kursen är obligatorisk har företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl <bjorn.bergenstahl@ple.lth.se>


Fullständig visning