Kursplan för

Vetenskaplig kommunikation
Scientific Communication

KLG115F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-12-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för Livsmedelsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge studenterna en bättre förmåga att effektivt kommunicera deras vetenskap till vetenskapssamhället och till samället i övrigt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Förstå publiseringsprocessen och dess syften.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Ha en förmåga att tillämpa guidelines för att förbättra strukturen i egna texter och bildmaterial.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna värdera egna och andras texter kvalitet utifrån hur enkelt, tydligt och vederhäftigt materialet presenteras.

Kursinnehåll

Publisering för vetenskapssamhället: Guidelines, Publiseringsprocessen, Hur man skriver, Hur man visar data, Hur man refererar. Populärvetenskap: Hur förenklar man

Kurslitteratur

"Communicating Science: A Practical Guide" Laszlo, P. Springer e-books, 2006, LUB e-book "The ACS Style Guide, Effective Communication of Scientific Information" Anne M. Coghill and Lorrin R. Garson ACS 2006, LUB e-book

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Analyser och förbättringar av eget material examineras i samband med övningarna. För godkännande skall minst två manuskript ha systematiskt analyserats och förbättrats i enlighet med literaturen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Civilingenjör eller master med naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande.
Urvalskriterier: Studenter för vilka kursen är obligatorisk är prioriterade.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning