lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KLGN01F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att ge en beskrivning för hur bakterier associerade till människan kan påverka hälsan, hur man genom tillförsel av specifika utvalda bakterier kan påverka sjukdomar och hälsostatus samt hur probiotiska livsmedel industriellt kan utformas (probiotisk design).
Innehåll
 • Följande delmoment behandlas i kursen: Basal biologisk problemlösning, bakteriesystematik och metoder att klassificera och identifiera bakterier; tarmflorans sammansättning och ekologi; effekter av probiotika på sjukdoms- och hälsostatus; immunologiska och genomiska aspekter på probiotika; probiotiska verkaningsmekanismer; probiotikas interaktion med dietfibrer och antioxidanter; design av probiotiska livsmedel; livsmedelshygieniska och säkerhetsaspekter på probiotika.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • •beskriva den mänskliga mikrobiotan och dess funktion för hälsa och sjukdom.
  •beskriva probiotiska bakteriers effekter på den mänskliga fysiologin.
  •beskriva bakteriologisk identifiering och klassificering.
  •beskriva industriell utformning (design) av probiotiska livsmedel.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • •förklara och diskutera sambandet mellan tarmens mikrobiota, tillförd probiotika och människans sjukdoms- och hälsostatus.
  •förklara och diskutera probiotikas interaktion med livsmedel.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • •på ett professionellt sätt diskutera samband mellan tarmens mikrobiota, tillförd probiotika och människans sjukdoms- hälsostatus, samt probiotikas interaktion med livsmedel.
  •utifrån universitetets biblioteksresurser och öppna elektroniska källor inhämta, värdera, kondensera och förmedla beskrivningar och förklaringar till när, hur och varför probiotika och tarmflora påverkar människans hälsostatus och hur probiotika kan kombineras med olika livsmedelskomponenter.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen fordras även godkänd laborationsredovisning (skriftlig och muntlig).
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Molin, G Lectures in probiotics (PDF-files; kostnadsfri)..
Övrig information
Kurskod
 • KLGN01F
Administrativ information
 •  -03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning