lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KLGN20F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de fundamentala principer som styr livsmedelstekniska processer, med utgångspunkt i mass- och energitransport i livsmedelsindustrins enhetsoperationer.
Innehåll
 • A) Livsmedelsteknikens fundamenta: Numeracitet, termofysikaliska egenskaper och osäkerhetsfortplantning. B) Värmeöverföring och livsmedel: Översikt av värmeöverföring, konvektiva värmeöverföringskoefficienter i livsmedelstillämpningar, värmeväxling och instationär värmetransport. C) Kinetik: Översikt av reaktionskinetik, konserveringstekniker, värmebehandlingsberäkningar för livsmedelsberedning, letalitet. D) Frysteknik och livsmedel: Frysmekanismer, utrustning, kvalitetspåverkan och infrysningshastighet. E) Massöverföring och dehydrering: Översikt av masstransport i livsmedelsprocesser, konvektiv och diffusiv masstransport vid livsmedelsberedning, torkhastighet och torkutrustning. Lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, seminarier, problemlösning, datorlaborationer och praktiska pilotskaleförsök ingår i kursen.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten
  Beskriva och diskutera produktion av livsmedel utifrån enhetsoperationer.
  Tillämpa fördjupad kunskap om principer från transportprocesser samt mass- och energibalanser för att analysera livsmedelsprocesser.
  Ha grundläggande kunskaper om vanligen förekommande enhetsoperation inom livsmedelsindustrin.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten
  Kunna dimensionera processutrustning för livsmedelsindustrin utifrån principer från grundläggande transportprocesser.
  Kunna formulera mass- och energibalanser som beskriver livsmedelstekniska enhetsoperationer i form av differentialekvationer, samt lösa dessa med matematiska verktyg.
  Kunna använda kalkylbladsmjukvara för livsmedelstekniska beräkningar.
  Kunna uppskatta och mäta termofysikaliska egenskaper av relevans för livsmedelstekniska processer.
  Kunna beräkna icke stationär värmeöverföring i livsmedel.
  Kunna utföra processberäkningar med hänsyn till mikrobiella och kemiska kvalitetsparametrar.
  Kunna beräkna fryshastigheter givet kända egenskaper uppgifter om livsmedlet och frysutrustningen.
  Kunna beräkna dehydreringshastigheter för livsmedel med hjälp av mass- och energibalanser och Mollierdiagram.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten
  Ha grundläggande kunskaper i säkerhetsfrågor som rör livsmedelsförädling.
  Kunna kritiskt utvärdera samt jämföra modelskattningar och experimentellt framtagen data för livsmedelstekniska tillämpningar.
  Kunna kritiskt utvärdera mätosäkerhet och förutsäga hur osäkerhet fortplantas i livsmedelstekniska beräkningar.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Skriftlig tentamen och inlämning av rapporter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Singh, R. Paul & Heldman, Dennis R.: Introduction to Food Engineering. Academic Press, 2013. ISBN 9780123985309.
Övrig information
Kurskod
 • KLGN20F
Administrativ information
 • 2022-09-05
 • Jens Wahlström

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▼
KLGN20F Livsmedelsteknik Livsmedelsteknologi 2022‑09‑12 Höstterminen 2022 2022‑10‑31 2023‑01‑15 2022‑09‑12
KLGN20F Livsmedelsteknik Livsmedelsteknologi Höstterminen 2022 2023‑10‑31 2024‑01‑15

Utskriftsvänlig visning