lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KMB001F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje hösttermin
Syfte
 • Syftet är att ge djupare och teoretiska kunskaper om strukturen, fysiologi, funktion och exploaterbarhet av levande mikrobiella celler. Kursen ger doktoranden en fördjupad kunskap om relationerna mellan mikroorganismer och deras struktur, funktion i naturen och tillämplighet inom industrin och lösa miljöproblem. Kursen behandlar genetik och cellens metabolism, mikrobiell ekologi och mikrobiell exploaterbarhet för industriell produktion och biologisk rening.
Innehåll
 • Mikrobiologi är en exceptionellt bred disciplin som omfattar specialiteter såsom biokemi, cellbiologi, genetik, taxonomi, patogen bakteriologi, livsmedels- och industriell mikrobiologi samt ekologi. Syftet med ”Advanced Microbiology” är att täcka alla aspekter av mikrobiologi under en serie av seminarier. Antalet deltagare är begränsat till maximalt 4 doktorander. Två lärare leder seminarierna. Kursen avslutas med en offentlig muntlig presentation.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa betydande kunskap och förståelse för mikrobiologi i allmänhet
  • visa betydande kunskap och förståelse av mikrobiell genetik och fysiologi samt ha molekylär kunskap om proteiner, metabolism och ekologi
  • visa betydande kunskap och förståelse för hur mikroorganismer kan användas inom industriell bioteknik och för att lösa miljörelaterade problem
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • genomföra och muntligt redovisa ett litteraturprojekt, där olika biokemi och mikrobiologi moment är integrerade, analyseras, syntetiseras och diskuteras
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • presentera muntligt en kritisk och tvärvetenskaplig rapport baserad på vetenskapliga artiklar
Undervisningsformer
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Det finns fem till sex muntliga provtillfällen med alla deltagare och två lärare närvarande. Doktoranderna förbereder sig för varje session via självstudier av relevanta delar av kursboken. Under varje session kommer doktoranderna att svara på frågor som utarbetats av lärarna. För den muntliga presentationen förbereder varje doktorand ett seminarium utifrån en litteraturstudie av ett mikrobiologiskt relaterat ämne. Kurstiden omfattar 2 terminer.
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Kursen ges som en läskurs med 5-6 seminarier över fyra läsperioder. Vid slutet av kursen förbereder och presenterar varje doktorand ett seminarium inom ett mikrobiologiskt ämnesområde .Varje kandidat kommer att bedömas enligt kursmålen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Behov och anställningstid som doktorand
Förutsatta förkunskaper
 • Introduktion i: kemi och organisk kemi, mikrobiologi och biokemi
Urvalskriterier
Litteratur
 • Prescott, L.M., Harley, J.P. & Klein, D.A.: “Microbiology” (8th edition). McGraw-Hill, 2011. ISBN 9780071102315.
 • Web site: http://www.mhhe.com/prescott
Övrig information
 • Maximalt 4 studenter
  Frekvens: En gång per år
  Tidpunkt: Varje år höstterminen
  Läsperiod: 1-4
  Registration: skicka en epost till kurs ansvarig i a augusti
  Kurs ansvarig: Ed van Niel (ed.van_niel@tmb.lth.se) tel. 2229693
  Examinatora: Magnus Carlquist, Marie Gorwa-Grauslund, Catherine Paul, Peter Rådström, Jenny Schelin, Anders Sanström, Ed van Niel
Kurskod
 • KMB001F
Administrativ information
 •  -03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning