Kursplan för

Avancerad mikrobiologi
Advanced Microbiology

KMB001F, 15 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-03-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk mikrobiologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet är att ge djupare och teoretiska kunskaper om strukturen, fysiologi, funktion och exploaterbarhet av levande mikrobiella celler. Kursen ger doktoranden en fördjupad kunskap om relationerna mellan mikroorganismer och deras struktur, funktion i naturen och tillämplighet inom industrin och lösa miljöproblem. Kursen behandlar genetik och cellens metabolism, mikrobiell ekologi och mikrobiell exploaterbarhet för industriell produktion och biologisk rening.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden genomföra och muntligt redovisa ett litteraturprojekt, där olika biokemi och mikrobiologi moment är integrerade, analyseras, syntetiseras och diskuteras

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden presentera muntligt en kritisk och tvärvetenskaplig rapport baserad på vetenskapliga artiklar

Kursinnehåll

Mikrobiologi är en exceptionellt bred disciplin som omfattar specialiteter såsom biokemi, cellbiologi, genetik, taxonomi, patogen bakteriologi, livsmedels- och industriell mikrobiologi samt ekologi. Syftet med ”Advanced Microbiology” är att täcka alla aspekter av mikrobiologi under en serie av seminarier. Antalet deltagare är begränsat till maximalt 4 doktorander. Två lärare leder seminarierna. Kursen avslutas med en offentlig muntlig presentation.

Kurslitteratur

Prescott, L.M., Harley, J.P. & Klein, D.A.: “Microbiology” (8th edition). McGraw-Hill, 2011. ISBN 9780071102315.
Web site: http://www.mhhe.com/prescott

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier. Det finns fem till sex muntliga provtillfällen med alla deltagare och två lärare närvarande. Doktoranderna förbereder sig för varje session via självstudier av relevanta delar av kursboken. Under varje session kommer doktoranderna att svara på frågor som utarbetats av lärarna. För den muntliga presentationen förbereder varje doktorand ett seminarium utifrån en litteraturstudie av ett mikrobiologiskt relaterat ämne. Kurstiden omfattar 2 terminer.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna. Kursen ges som en läskurs med 5-6 seminarier över fyra läsperioder. Vid slutet av kursen förbereder och presenterar varje doktorand ett seminarium inom ett mikrobiologiskt ämnesområde .Varje kandidat kommer att bedömas enligt kursmålen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Behov och anställningstid som doktorand
Förutsatta förkunskaper: Introduktion i: kemi och organisk kemi, mikrobiologi och biokemi

Övrig information

Maximalt 4 studenter Frekvens: En gång per år Tidpunkt: Varje år höstterminen Läsperiod: 1-4 Registration: skicka en epost till kurs ansvarig i a augusti Kurs ansvarig: Ed van Niel (ed.van_niel@tmb.lth.se) tel. 2229693 Examinatora: Magnus Carlquist, Marie Gorwa-Grauslund, Catherine Paul, Peter Rådström, Jenny Schelin, Anders Sanström, Ed van Niel

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning