Kursplan för

Mikrobiell flödescytometri
Microbial Flow Cytometry

KMB015F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Universitetslektor Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2020-11-20

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk mikrobiologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att genom våta och torra labbövningar ge deltagarna praktisk erfarenhet av och teoretisk kunskap om flödescytometrisk analys av mikrobiella cellpopulationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier, workshops, muntlig eller skriftliga övningar, och våta experimentella och torra projekt som utförs i grupper om 1-4 personer.

Kurslitteratur

Kurslitteratur anges innan kursstart.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd. För godkänt resultat ska studenten (1) ha >95% närvaro på lektioner och labb, (2) lämnat in skriftliga rapporter/uppgifter, och (3) gjort en muntlig redovisning av literaturstudien.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskap i mikrobiologi.
Urvalskriterier: Information om hur du ansöker om kursen hittar du här (http://www.cmps.lu.se/life-sciences/). Ansökningar tas emot varje år mellan 1 maj och 31 maj och alla kurser ges september-december. Observera att kurserna inte är öppna för masterstudenter! Du måste intyga att du är en registrerad doktorand när du ansöker.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning