Kursplan för

DNA-amplifieringsteknik
DNA Amplification Technology

KMB025F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2022-10-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk mikrobiologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att genom föreläsningar, våta laborationer och diskussioner ge deltagarna praktisk erfarenhet av och teoretisk kunskap om PCR-baserad analys av nukleinsyror (RNA/DNA)

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturuppgift och våta laborationer som utförs individuellt eller i grupper om 2-3 personer.

Kurslitteratur

The course literature consists of selected scientific articles which are handed to the participants when the course starts..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Information om ansökan finns på hemsidan http://www.cmps.lu.se/life-sciences/. Ansökningar tas emot mellan 1 maj och 31 maj och kursen ges en vecka under september-december. Observera att kursen endast är tillgänglig för registrerade doktorander vilket måste intygas vid ansökningstillfället.
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i biokemi
Urvalskriterier: Observera att kursen endast är tillgänglig för registrerade doktorander vilket måste intygas vid ansökningstillfället. Studenter från Lunds universitet har normalt företräde, men studenter från andra lärosäten är också varmt välkomna att ansöka om plats.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Johannes Hedman <johannes.hedman@tmb.lth.se>
Hemsida: https://www.cmps.lu.se/life-sciences/courses/dna-amplification-technology-week-42/


Fullständig visning