lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KMB040F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i framförallt genteknik, matematik och mikrobiologi introducera doktoranderna i metabolic engineering (metabolismteknik), diskutera verktyg och strategier som används inom området samt att ge studenterna insikt om hur teknologin kan utnyttjas av industriell bioteknik.
Innehåll
 • Kursen omfattar föreläsningar och workshops med följande teman: metabola reaktionsvägar, stammodifiering, ämnesbalans, metabol kontrollanalys, metabol flödesanalys och systembiologi. Övningarna består av beräkning av kolbalanser, redoxbalanser, flödesanalyser och metabol kontrollanalys. Kursen inkluderar också en litteraturstudie som omfattar en grundlig undersökning av olika forskningsstrategier applicerade på en specifik frågeställning inom metabolic engineering.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • förstå grunderna i metabolic engineering verktygen (inklusive modifiering av metabola reaktionsvägar, massbalans, modellering av metabola flöden, metabol kontrollanalys).
  • förstå hur dessa verktyg kan användas för analys av metaboliskt manipulerade mikroorganismer
  • ha förvärvat fördjupade kunskaper om metabola reaktionsvägar och deras reglering och hur metabola reaktionsvägar kan modifieras för att förbättra olika bioprocesser
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • visa förmåga att utföra relevanta beräkningar vad avser massbalanser, metabol flödesanalys och metabol kontrollanalys i biologiska system
  • visa förmåga att behärska terminologin inom området i skrift och tal samt att organisera och strukturera vetenskapligt material till ett helhetssammanhang
  • visa förmåga att kritiskt rapportera, både verbalt och skriftligt, resultat baserade på vetenskapliga artiklar och/eller doktorandens egna försöksverksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • visa förmåga att göra kritiska bedömningar av resultaten i en litteraturstudie inom metabolic engineering
  • visa förmåga att kunna argumentera utifrån vetenskapliga bevis
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • MSc in Biotechnology eller motsvarande
Förutsatta förkunskaper
 • Bakgrund i genteknik, mikrobiologi och biokemi
Urvalskriterier
 • Backgrund och ansökningsdatum
Litteratur
 •  
 • Kurskompendium
Övrig information
Kurskod
 • KMB040F
Administrativ information
 •  -03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning