Kursplan för

Metabolic Engineering

KMBN05F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2022-04-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk mikrobiologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: KMBN05, KMB040
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i framförallt genteknik, matematik och mikrobiologi introducera studenterna för metabol teknologi samt diskutera metabola verktyg och strategier. Studenterna skall ges insikt i hur teknologin kan nyttjas inom området industriell bioteknik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar rörande stammodifiering, avancerade genetiska verktyg, metaboliska flöden och analys, metabol kontrollanalys, omics samt systembiologi. Litteraturstudien omfattar en grundlig undersökning av olika forskningsstrategier applicerade på en specifikt frågeställning inom metabol teknologi. I labsimuleringen är målet att kritiskt utvärdera data stammande från experiment där biobränsle eller bulkkemikalier producerats från sockerarter med hjälp av kontroll och genetiskt modifierad mikroorganismer. Analysen inkluderar bl.a. tillväxt och produktion, enzymaktivitet och omics-data. Övningar: Beräkning av kolbalanser, redoxbalanser, fluxanalyser och metabol kontrollanalys.

Kurslitteratur

Compendium

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, muntlig tentamen, skriftlig rapport
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Ansökan till kursansvarig
Förutsatta förkunskaper: Mikrobiologi, Genteknik

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/


Fullständig visning