lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KNL026F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Ge grundläggande kunskaper om kroppens anatomi och om mekanismerna bakom hur kroppens celler och organ fungerar och integreras, med särskild inriktning mot metabolism och näringslära.
Innehåll
 • Med bas av kunskaper i biokemi och cellbiologi är huvudmomenten magtarmkanalens anatomi och fysiologi, endokrinologi och metabolism. Kursen berör även neurofysiologi, andning och cirkulation, muskelfunktion och njurfunktion. Kursen innehåller föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment och en valfri fördjupningsuppgift som presenters muntligt och skriftligt. Under kursens gång finns möjlighet att göra två duggor.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • •förklara och använda grundläggande termer inom human fysiologi
  •beskriva kroppens anatomi och funktionen hos kroppens viktigaste organ
  •förstå ämnesomsättningen och dess reglering
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - kunna analysera näringsfysiologiskt relaterade frågeställningar och tillämpa sina kunskaper för att lösa dessa

  - muntligt och skriftligt kunna redogöra för fysiologiska fenomen gentemot sina studiekamrater
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • söka och värdera information om human fysiologi från vetenskapliga artiklar, elektroniska källor och allmän media
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Widmaier, EP, Raff & Strang, K.: Human Physiology - The Mechanisms of Body Function. McGraw-Hill, 2008. ISBN 9780071283663.
Övrig information
Kurskod
 • KNL026F
Administrativ information
 •  -03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning