Kursplan för

Fysiologi
Physiology

KNL026F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-03-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Industriell näringslära
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KNL026
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Ge grundläggande kunskaper om kroppens anatomi och om mekanismerna bakom hur kroppens celler och organ fungerar och integreras, med särskild inriktning mot metabolism och näringslära.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden söka och värdera information om human fysiologi från vetenskapliga artiklar, elektroniska källor och allmän media

Kursinnehåll

Med bas av kunskaper i biokemi och cellbiologi är huvudmomenten magtarmkanalens anatomi och fysiologi, endokrinologi och metabolism. Kursen berör även neurofysiologi, andning och cirkulation, muskelfunktion och njurfunktion. Kursen innehåller föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment och en valfri fördjupningsuppgift som presenters muntligt och skriftligt. Under kursens gång finns möjlighet att göra två duggor.

Kurslitteratur

Widmaier, EP, Raff & Strang, K.: Human Physiology - The Mechanisms of Body Function. McGraw-Hill, 2008. ISBN 9780071283663.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBK011 Biokemi och KMB060 Mikrobiologi eller KBKA05 Teknisk biologi.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: www.foodandnutrition.lth.se


Fullständig visning