Kursplan för

Avancerad fysikalisk organisk kemi
Advanced Physical Organic Chemistry

KOK002F, 15 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-08-23

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen i avancerad fysikalisk organisk kemi ger djupare kunskaper kring organiska molekylers fysikaliska egenskaper samt organisk-kemiska reaktionsmekanismer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna diskutera och argumentera kring hur fysikalisk-organiska data kan användas för att förstå organiska reaktioner

Kursinnehåll

Materialet är uppdelat i nio teman: kemisk bindning, syra-bas, katjoner, joniska reaktioner, stereoelektroniska effekter, karbonylkol, radikaler, pericykliska reaktioner, fotokemi och avslutas med en större uppgift som visar på helheten. Dessutom tillkommer ett projekt som anknyter till det egna forskningsprojektet. Varje tema består av ett antal frågeställningar där gruppen ska enas om ett gemensamt svar som redovisas skriftligt och muntligt.

Kurslitteratur

E. V. Anslyn, D. A. Dougherty.: Modern Physical Organic Chemistry.. University Science Books..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, projekt, övrigt. Kursen ges löpande vid behov och genomförs i grupp om 6-8 personer. Kursen ges på kvartsfart.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Skriftlig rapport; seminarieföredrag av deltagarna; aktiva deltagande i muntliga diskussioner
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Se förkunskaper
Förutsatta förkunskaper: Organisk kemi på avancerad nivå. Aktiv forskning inom organisk kemi eller närliggande områden.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning