lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM001F giltig från och med VT 2015

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens målsättning är att ge deltagaren kunskaper om hur luftburna partiklar kan påverka människans hälsa. Partiklar från olika källor och sammanhang täcks såsom atmosfäriska partiklar, inomhuspartiklar, yrkesrelaterade partiklar samt tillverkade partiklar. Deltagarna kommer lära sig hur man kan mäta exponeringar och effekter, samt samband mellan partikelegenskaper och toxikologiska effekter. Kursen kommer ge insikt i den senaste forskningen inom området genom föreläsningar av internationellt ledande forskare.
Innehåll
 • • Grundläggande lungfysiologi, grundläggande toxikologi (genotoxicitet), inflammatoriska processer
  • Grundläggande aerosolfysik och kemi
  • Tekniker för att mäta exponering och karakterisera partiklar
  • Kända sjukdomar förknippade med partiklar och sätt att mäta hälsoeffekter
  • Kort- och långsiktiga effekter av partikelexponering, populationsstudier
  • Partikelbildning, spridning och omvandling och deposition i lungorna
  • Förekomsten av partiklar och deras egenskaper på olika arbetsplatser samt i utomhus- och inomhusluft
  • Viktiga källor såsom förbränningspartiklar, atmosfäriska partiklar
  • Tillverkade nanopartiklar / nanotoxikologi
  • Toxikologiska metoder baserade på exponering av celler, djur och människor
  • Partikelinteraktioner med proteiner
  • Aerosoladministrerade läkemedel
  • E-cigaretter
  • Exponeringsbedömning och riskbedömning
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • Kunna beskriva viktiga epidemiologiska fynd relaterade till partikelexponering
  • Kunna beskriva partikelegenskaper och typiska exponeringsnivåer från ett antal källor: förbränning, inomhus, arbetsplats, tillverkade nanopartiklar och bioaerosoler
  • Kunna koppla samman partikelegenskaper med toxikologiska effekter
  • Kunna beskriva de processer som påverkar partikeldeponering i lungorna, partikeltransport i kroppen och interaktion med proteiner.
  • Om med medicinsk / biologisk bakgrund: kortfattat kunna redogöra för grundläggande begrepp inom aerosolfysik
  • Om med teknisk bakgrund: kortfattat kunna beskriva lungans fysiologi och grundläggande mekanismer för inflammation.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • Kunna utföra mätningar och utvärdera data med enkla partikelmonitorer
  • Ha fått erfarenhet och verktyg för att aktivt kunna delta i den tvärvetenskapliga dialog som behövs för att lösa samhällsproblem relaterade till partiklar och hälsa.
  • Har fått erfarenhet av att beskriva ett samhällsproblem relaterat till partiklar och hälsa i skriftlig och muntlig form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • • Kunna välja och motivera användningen av en för forskningsområdet lämplig partikelmätteknik för given exponeringssituation
  • Visa insikter i möjligheter och begränsingar för toxikologiska studier genom exponering av människor, djur och celler, samt epidemiologiska studier
  • Kunna bedöma och tolka riskbedömningar för samhällsproblem relaterade till partikelexponering
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Individuell hemuppgift i början av kursen, skriftligt sammanfatta två översiktsartiklar och diskutera dessa i grupp: 0,5 vecka (0,75 poäng)
  Lärarledd undervisning på heltid 1,5 vecka (2,25 poäng)
  Mångvetenskaplig gruppuppgift om ett samhällsproblem relaterat till partiklar och hälsa, som redovisas skriftligt och muntligt 1,5 vecka (2,25poäng)
  Avslutande individuell inlämningsuppgift 0,5 vecka (0,75 poäng)
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen är öppen för doktorander med anknytning till området partiklar och hälsa. Sistaårs masterstudenter med dokumenterat forskningsintresse inom området kommer antas i mån av plats.
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskaper på avancerad nivå om aerosolteknologi/exponeringsbedömning/nanoteknologi/förbränning eller toxikologi/medicin/biomarkörer
Urvalskriterier
 • Max 20-25 deltagare. Platser reserveras i första hand åt Metalunds doktorander och i andra hand åt doktorander med för kursen relevant forskningsinriktning.
Litteratur
 • Ruzer, L. & Harley, N.: Aerosols Handbook: Meaurement, Dosimetry, and Health Effects. ISBN 9781439855102.
 • Dessutom tillkommer översiktsartiklar och andra bokkapitel
Övrig information
 • http://www.metalund.lu.se/forskarskola/kurser/partiklar-och-haelsa/
Kurskod
 • MAM001F
Administrativ information
 •  -04-07
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2018‑04‑23 (ungefärligt) 2018‑06‑18

Utskriftsvänlig visning