lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM005F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge deltagarna en introduktion till ett statistiskt tankesätt, statistisk metodik och hantering av empiriska data i ett statistiskt programpaket. Efter kursen skall deltagarna kunna genomföra och tolka resultat från enklare statistiska analyser samt kritiskt kunna granska elementär statistik i vetenskapliga studier.
Innehåll
 • Kursen har liknande innehåll som kursen ”Tillämpad statistik” vid medicinska fakulteten, LU.

  Kursen innehåller tre teman:
  1) Introduktion till tillämpad statistik
  a. Studiedesign
  b. Generaliserbarhet
  c. Grundläggande statistiska begrepp
  d. Deskriptiv statistik

  2) Skattning av parametrar och hypotesprövning
  a. Grundläggande principer
  b. P-värde, konfidensintervall och statistisk styrka (power)
  c. Vanliga statistiska test för tvågruppsjämförelser.

  3) Datahantering (data management)
  a. Inmatning och validering av data
  b. Dokumentation
  c. Grundläggande handhavande av ett statistiskt programpaket (SPSS)
  d. Reproducerbara analyser (script-baserade)

  Denna kurs diskuterar frågeställningar som kan studeras med kvantitativ metodik och tar upp vanliga studieupplägg och grundläggande statistiska begrepp, principer och metoder. I kursen introduceras allmänna statistiska begrepp och innebörd och tolkning av olika läges– och spridningsmått samt lämpliga grafiska tekniker för att åskådliggöra och undersöka egenskaper hos insamlade data.

  Genom konkreta exempel från medicinsk vetenskap introduceras begreppet parameterskattning. Osäkerheten i skattningar diskuteras och beskrivs med hjälp av medelfel (standard error) och konfidensintervall, och härifrån introduceras hypotesprövning, tolkning av p-värden och statistisk styrka. Kursen tar upp vanliga statistiska test för tvågruppsjämförelser, t.ex. t-test, Mann-Whitneys test, Chi2-test och Fishers exakta test.

  Stor vikt läggs vid tolkning av resultat och vilka slutsatser som kan dras utifrån begreppen statistisk signifikans, evidens, effektstorlek och generaliserbarhet.

  Vidare får deltagarna en praktisk introduktion till det statistiska programpaketet SPSS. Denna session har fokus på principer för datahantering, men deltagarna får också utföra de statistiska analyser som ingår i kursen.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för olika typer av variabler utifrån skalnivå, samt beskriva hur de kan presenteras numeriskt och grafiskt
  kunna redogöra för begreppen stickprov, parameter och parameterskattning, samt hur skattningars osäkerhet (medelfel/standard error) förhåller sig till stickprovsstorlek
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna sätta upp nollhypotes och mothypotes samt redogöra för begreppen signifikansnivå, statistisk styrka, konfidensintervall och p-värde
  vid tvågruppsjämförelser kunna välja och motivera ett lämpligt test (parametriskt eller icke-parametriskt), samt känna till hur man utför analysen med ett statistiskt programpaket och tolkar resultatet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna resonera kring begreppen generaliserbarhet och kausalitet
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Aktivt deltagande (>80%) och skrifltliga inlämningsuppgifter krävs för godkänt.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagning till doktorandutbildning.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Björk, J.: Praktisk statistik för medicin och hälsa.. Liber, 2010.
 • Kapitel 1-10, 12
Övrig information
Kurskod
 • MAM005F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2022‑04‑22 (ungefärligt) 2024‑12‑31

Utskriftsvänlig visning