lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM020F giltig från och med HT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att den forskarstuderande ska utveckla grundläggande kunskaper om människans samspel med miljön, fysiskt, socialt och organisatoriskt.
Innehåll
 • Kursen ger kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår:
  psykosocial miljö;
  produktions- och arbetsorganisation;
  fysisk belastning;
  termisk miljö;
  ljud och vibrationer;
  ljus och synergonomi;
  strålning;
  kemiska risker;
  människa-teknik-interaktion;
  säkerhet och risk;
  metoder och utvecklingsprocesser för arbetsutformning;
  arbetsskador och arbetsmiljölagstiftningen.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom arbetsmiljöteknik;
  visa förståelse om de avgörande fysiska och fysiologiska faktorer som inverkar på människans hälsa, arbetsförmåga, komfort och levnadsförhållandena;
  visa kännedom om metoder för riskbedömning och riskhantering i arbetslivet;
  visa förståelse om hur ergonomi ska involveras i designprocesser för produkter, processer och organisationer;
  visa kännedom om regelverk och standarder inom området ergonomi.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att på vetenskaplig grund göra helhetsbedömningar av arbetsmiljöer;
  kunna föreslå mätmetoder och utvärdera mätdata inom området ergonomi;
  visa kunskap och erfarenhet av verktyg för att aktivt kunna delta i den tvärvetenskapliga dialog som behövs för att lösa samhällsproblem relaterade till arbetsmiljö och hälsa;
  kunna beskriva ett samhällsproblem relaterat till arbetsmiljö och hälsa i skriftlig och muntlig form;
  kunna bedöma miljöns, organisationens och teknikens påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga;
  kunna välja och motivera användningen av en för forskningsområdet lämplig bedömningsteknik;
  kunna bedöma och hantera risker i arbetsmiljöer;
  kunna förklara fenomen och uttrycka sig inom området arbetsmiljö och ergonomi;
  kunna undervisa på grundläggande kurser inom ämnesområdet vid tekniska universitetsutbildningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt och kritiskt tolka vetenskaplig litteratur och dess relevans inom arbetsmiljöteknik;
  reflektera över sin egen utveckling och forskningsbehov inom området;
  kunna bedöma och tolka riskbedömningar för problem i arbetslivet och föreslå passande hanteringsmetoder.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Kursen består av ett antal moduler (se kursinnehåll). I första hand väljs, av doktorand och lärare/handledare, tillsammans moduler från 12 områden (se kursinnehåll). Andra relevanta områden kan också väljas om dessa bättre kompletterar övriga delar av forskarutbildningen. Varje modul behandlas under två möten med lärare/handledare. Vid första mötet sonderas förförståelsen för det modulen handlar om och kunskapsmål definieras. Vid andra mötet sker en fördjupad diskussion utifrån litteraturstudier som är redovisade skriftligt.
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Varje modul examineras dels muntligt, dels skriftligt i form av en inlämningsuppgift som består av två delar. En del ska ge en översiktlig genomgång av ämnesområdet. Den ska ske i form av förberedd presentation av det specifika området. Den andra delen ska ge en fördjupning och baseras på en eller flera vetenskapliga publikationer inom området som man inkluderar i sin presentation och diskuteras under mötet.
  Arbetstid för varje modul är beräknad till en heltidsarbetsvecka (40 timmar). Varje kursmodul rekommenderas ge 1,5 högskolepoäng i forskarutbildningen vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi.
  Omfattningen av kurs för 15 högskolepoäng består av 10 moduler valda från olika områden. Poäng för del av kurs kan också ges.
  Examinator: Kalev Kuklane
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen som forskarstuderande
Förutsatta förkunskaper
 • Erfarenhet inom arbetsmiljöområdet från påbörjad forskarutbildning inom arbetsmiljöteknik eller aerosolteknik; eller motsvarande kunskap från mastersnivå eller andra forskarutbildningar.
Urvalskriterier
 • Kursen är öppen för doktorander med anknytning till forskarutbildningsämnena arbetsmiljöteknik och aerosolteknik. Andra doktorander kan antas i mån av plats.
Litteratur
 •  
 • Vetenskapliga artiklar och läsning från respektive delområde följande struktur enligt
  Bohgard, M., Karlsson, S., Lovén, E., Mikaelsson, L., Mårtensson, L., Osvalder, A., Rose, L. & Ulfvengren, P. (2015) Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, Stockholm. ISBN 978 91 7365 195 0
  eller
  Bohgard, M., Karlsson, S., Lovén, E., Mikaelsson, L., Mårtensson, L., Osvalder, A., Rose, L. & Ulfvengren, P. (2017) Work and technology on human terms. Prevent, Stockholm. Online version kopplad till MOOC som finns att läsa hos: http://www.prevent.se/onhumanterms/
Övrig information
 • Rullar löpande: studenter väljer själv i samråd med kursledaren datum för träffen och vilka moduler som täcks under följande mötet. Nya studenter kan hoppa på kursen när som helst.
Kurskod
 • MAM020F
Administrativ information
 •  -03-02
 • Prefekt Mats Ohlin

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning