Kursplan för

Seminariekurs i aerosolteknologi
Seminar Course in Aerosol Technology

MAM025F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: imma-moh
Datum för fastställande: 2018-09-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet med kursen är ökad kunskap och reflektion inom doktorandens eget specialområde, samt att utveckla förmåga att koppla den egna forskningen till ny metodik och omgivande samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av delblock som vart och ett fokuserar på en serie seminarier relaterade till aerosolteknologi. För varje delblock ska följande uppfyllas: 1. Doktoranden ska delta i ca 5 seminarier (på vetenskaplig nivå), som fastställs i förväg i samråd med handledare/examinator 2. Doktoranden skriver en rapport för varje seminarium bestående av a) kort sammanfattning, b) analys inklusive litteraturjämförelse och c) reflektion över applikation inom egen forskning. 3. Doktoranden diskuterar seminarierna i grupp tillsammans med examinator. Då samtliga moment är genomförda för ett delblock erhålls 1 hp.

Kurslitteratur

Seminariematerial och vetenskapliga artiklar inom seminariets område..
Seminariematerial och vetenskapliga artiklar inom seminariets område.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning. Kursen är öppen för alla doktorander.

Övrig information

Kursen kan ge max 5 hp och pågår kontinuerligt under forskarutbildningen. Till skillnad från kursen ”Läskurs i aerosolteknologi” (MAM001F) bygger seminariekursen på föreläsningar, lektioner vid konferenser och presentationer med syfte att bredda förståelsen av forskarutbildningsämnet och att koppla den egna forskningen till ny teknik och omgivande samhälle. Seminarier/föreläsningar väljs i samråd med handledare på ett sådant sätt att de inte överlappar med andra forskarutbildningskurser.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Jakob Löndahl <jakob.londahl@design.lth.se>
Hemsida: http://www.cast.lth.se/courses/


Fullständig visning