lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs MAM030F Nanosäkerhet

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • MAM030F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Nanosäkerhet
Kursomfattning
 • 5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7324 (Inst för designvetenskaper / Ergonomi och aerosolteknologi)
 • 2019-02-07
 • Mats Ohlin

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursens mål är att förmedla kunskap om säker tillverkning och hantering av nanopartiklar och nanomaterial, d v s material innehållandes tillverkade nanopartiklar, vad gäller påverkan på hälsa och miljö. Kursen täcker följande aspekter av nanosäkerhet: partikelkaraktäristik viktig för säkerhet, exponerings-och emissionsmätningar, nanotoxikologi, försiktighetsprincipen, safe-by-design, människa-teknikinteraktion, riskbedömning, riskhantering, livscykelanalys, lasgstiftning, etiska aspekter.
Innehåll
 • Partikelegenskaper (storlek, form, längd-diameterförhållande, löslighet, kemisk sammansättning), lungdeponering och kroppens försvarsmekanismer i lungan, emissioner, exponering, toxicitet, riskbedömning och-hantering, människa-teknikinteraktion, biomarkörer, skyddsutrustning, risk- och säkerhetskommunikation, transport i näringskedjan, livscykelanalys, etiska aspekter, lagstiftning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva konceptet risk och hur risker kan bedömas i olika stadier från tillverkning av nanopartiklar till slutet på en nanoinnehållande produkts liv
  kunna beskriva de olika aspekterna av försiktighetsprincipen och safe-by-design, och hur dessa koncept kan implementeras i forskning och utveckling inom nanoteknologi
  kunna koppla olika egenskaper hos en tillverkad nanopartikel/nanomaterial till upptag genom respiratoriska systemet, mag-tarmkanal och hud
  beskriva sambanden mellan hantering av nanoinnehållande produkter, partikelemissioner och miljöexponering
  beskriva grundläggande mekanismer och hälsoeffekter relaterade till nanopartiklars toxicitet
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna genomföra enklare mätningar av luftburna nanopartiklar och förstå resultaten
  muntligt och skriftligt, med auktoritet, kommunicera säkerhetsaspekter av forskning och utveckling inom nanoteknologi
  ha tagit fram grundläggande strategier, samt motivation för dessa, för att implementera safe-by-design
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna välja och motivera val av instrument för att utföra en exponeringsmätning på en arbetsplats
  visa insikt i möjligheter och begränsningar med olika toxikologiska metoder (humanexponeringsstudier, cellstudier, djurmodeller)
  kunna tolka och bedöma riskbedömningar av tillverkning och hantering av tillverkade nanopartiklar och nanomaterial
  kunna identifiera kunskapsluckor relaterade till nanosäkerhet.
  kunna diskutera frågor relaterade till etiska och lagstiftningsaspekter av nanosäkerhet
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Detaljerad beskrivning av de olika examinationsformerna: 1) godkänt individuellt hemarbete inlämnat innan kursstart (summering av två vetenskapliga artiklar), samt gruppdiskussion om dessa i början av kursvecka 1; 2) minst 80% föreläsningsnärvaro (1,5 veckor); 3) godkänt grupparbete mellan kursvecka 1 och kursvecka 2, presenterat muntligt och skriftligt under kursvecka 2; 4) deltagande i laborationsövning; 5) godkänd slutrapport efter vecka 2 (faroidentifiering utifrån doktorandens eget forskningsarbete).
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen är öppen för alla doktorander inom teknologi, naturvetenskap och medicin. Kursen är också öppen för representanter från industri och lagstiftning, samt masterstudenter med ett dokumenterat intresse av nanosäkerhet, eller som gör sitt examensarbete inom detta område.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur tillhandahålls av föreläsarna.
Övrig information
 • Denna kurs överlappar helt med del 1 i kursen Nanosäkerhet – med projekt (MAM035F, 7,5 hp). Del 2 i kursen MAM035F, ett projektarbete, ingår således inte i denna kurs.
Kurskod
 • MAM030F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla fastställda kursplaner

2 kursplaner.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Gäller från och med ▽ Första inlämning ▽ Andra inlämning ▽ Fastställd ▽
MAM030F Nanosäkerhet Ergonomi och aerosolteknologi 2019‑02‑07 VT 2019 2019‑02‑06 11:29:31 2019‑02‑06 16:38:51 2019‑02‑07
MAM030F Nanosäkerhet Ergonomi och aerosolteknologi 2022‑08‑29 HT 2022 2022‑06‑08 20:32:02 2022‑06‑08 21:34:19 2022‑08‑29

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Vårterminen 2019 2019‑04‑23 (ungefärligt) 2019‑06‑28

Utskriftsvänlig visning