Kursplan för

Nanosäkerhet
Nanosafety

MAM030F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2019
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2019-02-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att förmedla kunskap om säker tillverkning och hantering av nanopartiklar och nanomaterial, d v s material innehållandes tillverkade nanopartiklar, vad gäller påverkan på hälsa och miljö. Kursen täcker följande aspekter av nanosäkerhet: partikelkaraktäristik viktig för säkerhet, exponerings-och emissionsmätningar, nanotoxikologi, försiktighetsprincipen, safe-by-design, människa-teknikinteraktion, riskbedömning, riskhantering, livscykelanalys, lasgstiftning, etiska aspekter.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Partikelegenskaper (storlek, form, längd-diameterförhållande, löslighet, kemisk sammansättning), lungdeponering och kroppens försvarsmekanismer i lungan, emissioner, exponering, toxicitet, riskbedömning och-hantering, människa-teknikinteraktion, biomarkörer, skyddsutrustning, risk- och säkerhetskommunikation, transport i näringskedjan, livscykelanalys, etiska aspekter, lagstiftning.

Kurslitteratur

Kurslitteratur tillhandahålls av föreläsarna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Detaljerad beskrivning av de olika examinationsformerna: 1) godkänt individuellt hemarbete inlämnat innan kursstart (summering av två vetenskapliga artiklar), samt gruppdiskussion om dessa i början av kursvecka 1; 2) minst 80% föreläsningsnärvaro (1,5 veckor); 3) godkänt grupparbete mellan kursvecka 1 och kursvecka 2, presenterat muntligt och skriftligt under kursvecka 2; 4) deltagande i laborationsövning; 5) godkänd slutrapport efter vecka 2 (faroidentifiering utifrån doktorandens eget forskningsarbete).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Kursen är öppen för alla doktorander inom teknologi, naturvetenskap och medicin. Doktorander inom NanoLund har förtur till kursplatserna. Kursen är också öppen för representanter från industri och lagstiftning. Masterstudenter med ett dokumenterat intresse av nanosäkerhet, eller som gör sitt examensarbete inom detta område, kan antagas i mån av plats.
Urvalskriterier: Doktorander inom NanoLund har prioritet till kursplatserna.

Övrig information

Kursansvarig: Christina Isaxon. Denna kurs är identisk med del 1 i kursen "Nanosafety", 7,5 hp. Del 2 i "7,5 hp"-kursen, ett projektarbete, ingår således inte i denna kurs.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Christina Isaxon <christina.isaxon@design.lth.se>


Fullständig visning