lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM040F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Mötet med ny digital teknik i form av t.ex. smartphones, appar, Virtual Reality, Internet of Things, informations- och kommunikationsteknologi, artificiell intelligens och robotar blir en allt större del av vår vardag. Därför är det viktigt att vi lyfter in tekniken och mötet med den i våra studier av arbete och arbetsmiljö. Kursen har som syfte att ge studenterna redskap för att diskutera och analysera vad som sker i mötet mellan digital teknik, organisationer och människor men även hur tekniken normeras och tillskrivs olika egenskaper och syften. Genom att studera mötet mellan teknik, människa, organisation och samhälle utifrån olika teoretiska perspektiv kan dessa möten och de möjligheter och hinder som skapas vid dem begripliggöras.
Innehåll
 • Kursen behandlar aspekter som: förändrade interaktioner och relationer, påverkan på arbetslivet, branscher, yrken, arbetsorganisation, arbetsrutiner och arbetsmiljö i relation till digital teknik (som Virtual Reality, Internet of Things, informations- och kommunikationsteknik, artificiell intelligens, digitala plattformar och robotar). Kursen täcker vidare anpassningen mellan samhälle, organisation, teknologi och människor. Kursen är organiserad i tre tvådagars träffar på campus. Den första träffen ger en omfattande introduktion till digitaliseringen av samhället och olika branscher. Den andra sessionen behandlar samspelet mellan människa och teknik på organisatorisk och individuell nivå. Den tredje sessionen diskuterar framtida möjligheter och utmaningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara samhälleliga förutsättningar och hinder för digitalisering
  kunna aktivt använda centrala begrepp samt aktuella teorier inom området människa-teknik-organisation (MTO) och kunna relatera dessa till digitalisering
  visa en djupgående insikt och förmåga att diskutera hur arbetsmiljö, organisation och ledning påverkas av och interagerar med den digitala teknikens framväxt
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna självständigt söka och sammanställa information kopplad till kursinnehåll
  kunna analysera ett digitalt system ur ett MTO-perspektiv
  kunna koppla kursinnehållet till det egna avhandlingsprojektet
  kunna skriftligt sammanställa och muntligen presentera en självständig projektrapport/studie kopplad till kursinnehållet och det egna avhandlingsprojektet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt reflektera över den digitala teknikens roll för individer, organisationer och samhälle
  kunna kritiskt granska och sammanväga publicerade forskningsresultat inom området MTO och digitalisering
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Kursen examineras genom inlämning av tre skriftliga hemuppgifter, som speglar kursens olika delområden och tillsammans bildar en helhet. För godkänt betyg skall samtliga hemuppgifter vara godkända och helheten i form av rapport vara inlämnad och muntligt presenterad.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Endast doktorander som ingår i Falfs forskarskola.
Förutsatta förkunskaper
 • Inga
Urvalskriterier
 • Doktoranderna väljs så att de representerar en spridning vad gäller geografiskt område, disciplin, samt empiriskt studieobjekt.
Litteratur
 • Lupton, D.: Digital Sociology. Routledge, 2015.
 • Plus artiklar
Övrig information
 • Maximalt antal studenter: 12.
Kurskod
 • MAM040F
Administrativ information
 • 2022-08-29
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning