lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MAM045F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge studenten en god teoretisk grund i samtida interaktionsdesignteori och förmågan att applicera teori samt utvärdera andras användning av teori inom interaktionsdesignfältet.
Innehåll
 • Centrala områden i kursen är: användbarhet, användarupplevelse, human factors, designtänkande och filosofiska och teoretiska perspektiv på interaktionsdesign, till exempel; aktivitetsteori, distribuerad kognition, postkognitiva trender och AI, etnometodologi och situerad kognition, och fenomenologi och postfenomenologi.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • beskriva och diskutera övergripande teoretiska perspektiv inom fältet interaktionsdesign
  jämföra och relatera övergripande teoretiska perspektiv inom fältet interaktionsdesign till varandra
  beskriva och diskutera minst ett teoretiskt perspektiv på en avancerad nivå
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • göra välgrundade val av teoretiska perspektiv inom fältet interaktionsdesign i relation till en given uppgift, där uppgiften kan vara antigen helt teoretisk eller kopplad till ett forskningsprojekt
  visa på förmågan att summera essensen av ett teoretiskt perspektiv och kommunicera det till andra
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att bedöma andras användning av teori inom fältet interaktionsdesign
  ge välgrundade förslag på teoretisk grund givet ett specifikt interaktionsdesignproblem inom ramen för det egna avhandlingsarbetet
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Upplägg: Kursen består av en serie med seminarier på ämnet interaktionsdesign där olika teoretiska perspektiv avhandlas. Seminarierna hålls av doktoranderna vilka turas om att arrangera seminarier. Den eller de doktorander som håller i ett specifikt seminarium förbereder och håller ett föredrag. Efteråt delar de underlaget med övriga kursdeltagare.

  De doktorander som inte håller i seminariet deltar aktivt och skriver en reflektionsuppgift på den teori som seminariet avhandlar. Kursen består också av en individuell uppsats där de teoretiska perspektiv som tas upp på kursen sätts i ett större sammanhang och relateras till det egna avhandlingsarbetet.

Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Examinationsformer: Skrivna förberedelser för seminarium, doktorandledda seminarium, reflektionsuppgifter relaterad till doktorandledda seminarium, samt egen uppsats.

  De doktorander som inte leder ett specifikt seminarium lämnar in en reflektionsuppgift relaterad till det givna seminariet. För godkänd kurs måste alla delar vara godkända.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Doktoranden förväntas ha grundläggande kunskap inom området interaktionsdesign, motsvarande en introduktionskurs.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Rogers, Y.: HCI Theory: Classical, Modern, and Contemporary. Morgan & Claypool, 2012.
 • Det tillkommer ca 1000 sidor vetenskaplig litteratur som väljs ut av deltagarna i samråd med kursansvarig.
Övrig information
 • Kursen ges när intresse finns, dock max en gång om året. Vid färre än 5 anmälda deltagare kan kursen komma att ställas in.

  Övriga krav:
  - Endast personer antagna till forskarutbildning är behöriga att gå kursen.
  - Deltagarna skall kunna motivera att interaktionsdesignområdet är relevant för deras avhandlingsarbete.
Kurskod
 • MAM045F
Administrativ information
 • 2023-10-31
 • Åsa Håkansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning