Kursplan för

Introducerande doktorandkurs i interaktionsdesign
Introductory PhD Course in Interaction Design

MAM055F, 9 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2023
Beslutad av: Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2023-10-31

Allmänna uppgifter

Avdelning: Ergonomi och aerosolteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Studenten skall få en introduktion till det tvärvetenskapliga området interaktionsdesign, med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen. Genom kursen erhåller studenten en djup förståelse för designprocessen och dess koppling till lärande. Studenterna skall genom en blandning av teori och praktiska moment nå insikter i hur man utformar användbara interaktiva produkter och tjänster. Kursen skall också utgöra en grund för framtida fördjupning inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen. Vidare behandlas teorier, metoder och tekniker för den så kallade designprocessen och den mer specifika utformningen av interaktiva produkter och tjänster. Kursen ger också en översikt över det teoretiska landskapet inom ämnet interaktionsdesign. Centrala begrepp och moment i kursen: Användbarhet, Användarupplevelse, Human factors, Designprocessen, Användarstudier, Användbarhetsmål, Konceptuell design, Interaktionstekniker, Grafisk design, Prototyping, Användbarhetsutvärdering, Lärande.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består också av ca 200 sidor utvalda vetenskapliga artiklar där hälften tillhandahålls av kursansvarig och andra hälften väljs ut baserat på studentens val av kursprojekt i samråd med kursansvarig.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Utöver en uppstartsföreläsning sker undervisningen huvudsakligen på seminarierna. Varje seminarium fokuserar på en specifik del i designprocessen. De innefattar också handledningen av studenternas projekt i relation till den del av designprocessen som fokuseras på seminariet. Studentens kursprojekt består av ett designprojekt där problemområdet väljs utifrån studentens egna intressen och forskningsinriktning. Självstudierna består av två inlämningar. En fokuserad på designprocessen och en som syftar till att ge en översikt över det teoretiska landskapet inom ämnet interaktionsdesign och till att relatera det till studentens egen forskning.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänt krävs: Godkända inlämningsuppgifter, deltagande på uppstartsföreläsning samt godkänt projektarbete. För godkänt projektarbete krävs godkänd projektrapport samt aktivt deltagande i seminarier och handledning.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Studenten skall vara antagen som forskarstuderande i arbetsmiljöteknik eller annat ämne där interaktionsdesign utgör en relevant komponent. Studenten ska kunna motivera att interaktionsdesignämnet är relevant för ens avhandlingsarbete.

Övrig information

Kursen ges om det finns intresse från behöriga studenter, dock högst en gång per år. Om färre än 5 studenter är registrerade kan kursen komma att ställas in. Kursen ges för studenterna som inte har blivit godkända på MAMA15, MAMF60 eller MAMN25.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning